nieuws

Regelgeving duurzame energie moet simpeler

bouwbreed Premium

In wet- en regelgeving wordt te weinig rekening gehouden met het opwekken van duurzame energie. Minder regels, meer flexibiliteit in de regelgeving en eenvoudiger vergunningstrajecten kunnen het tij keren, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘De ruimtelijke impact van hernieuwbare energie: een verkenning’.

De regering heeft grote ambities op het gebied van duurzame energie. In 2050 moet meer dan de helft van de gebruikte energie langs duurzame weg zijn verkregen. De onderzoekers wijzen er op dat deze ambitie onder vuur ligt door onder meer maatschappelijke protesten tegen energieprojecten en door ingewikkelde regelgeving.

Volgens het PBL is wat dit laatste betreft maatwerk nodig om de winning van duurzame energie te faciliteren. De nieuwe omgevingswet biedt hiertoe mogelijkheden, maar op dit moment is de kennis om maatwerk te leveren nog te versnipperd. Provincies en gemeenten stemmen hun regels niet vanzelfsprekend op elkaar af.

In dat verband verwijst het rapport naar de problemen bij het aanpassen van provinciale structuurvisies en gemeentelijke bestemmingsplannen. “Nu vindt elke gemeente en elke provincie het wiel zelf uit”, constateren de onderzoekers. Ze stellen vast dat lagere overheden hun doelen op het gebied van energiewinning beter kunnen realiseren als ze hun ambities op dit gebied meenemen als ze ruimtelijke plannen uitwerken. Van belang is dat al snel wordt onderzocht waar bepaalde zaken niet kunnen worden gerealiseerd. “Dit voorkomt lange en frustrerende processen zonder resultaat.”

Verder wijzen de onderzoekers er op dat structuurvisies van het Rijk veelal onafhankelijk van elkaar worden vastgesteld waardoor bij de uitvoering ervan de visies botsingen soms onvermijdelijk zijn. Daarom adviseren ze de verschillende visies met elkaar te vergelijken en zo mogelijke problemen rond energiewinning te inventariseren.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de komst van duizenden zonnepanelen, windmolens en andere mogelijkheden om energie op te wekken, grote impact op de ruimtelijke ordening. Dat maakt aanpassingen op uiteenlopende gebieden onontkoombaar. “Daar liggen flinke knelpunten op de loer”, zo voorspelt de organisatie. “Stankcirkels, geluidshinder, lange procedures en maatschappelijk verzet.” Tegelijkertijd liggen er allerlei mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken die tot nu toe niet of nauwelijks worden gebruikt.

Reageer op dit artikel