nieuws

Opdelen in percelen uiterst zeldzaam

bouwbreed

Het midden- en kleinbedrijf heeft nog steeds weinig kansen mee te dingen naar overheidsopdrachten. Bij aanbestedingen wordt nauwelijks opgedeeld in percelen, blijkt uit onderzoek van het EIB.

Mkb blijft er bekaaid afkomen bij aanbestedingen

Waar het aanbestedingsbeleid van de Europese Unie en sinds dit jaar de Aanbestedingswet het mkb meer kansen wil geven bij openbare aanbestedingen, blijkt in 2012 de kans daarop gering te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat slechts in 5 procent van de aanbestedingen de overheidsopdrachtgevers het werk opdelen in percelen. Clusteren komt met 28 procent veel vaker voor.

Ook op het gebied van het stellen van eisen wordt het mkb bewust of onbewust nog steeds benadeeld. In 2012 werd gemiddeld een omzeteis van 311 procent gesteld terwijl 300 procent beschouwd wordt als absoluut maximum. In de EIB-steekproef blijkt dat in meer dan eenderde van de aanbestedingen de omzeteis boven de 300 procent ligt.

Uitgesloten

Te hoge geschiktheidseisen kunnen het mkb belemmeren mee te doen. De helft van de openbare aanbestedingen in de gww kent omzeteisen die zodanig zijn dat de helft van de gww-bedrijven wordt uitgesloten. In de b&u lijkt het aandeel bedrijven dat wordt uitgesloten nog iets hoger vanwege de gemiddeld grotere opdrachten en de grote populatie aan kleine bedrijven.

Van de kleinere werken die mkb-bedrijven zelfstandig zouden kunnen maken, ging in 2012 bijna een vijfde naar één van de tien grootste concerns, iets meer dan de jaren ervoor. De rest ging naar middelgrote en kleine bedrijven. Vrijwel geen opdracht werd gegund aan een combinatie van een concern en een of meer mkb-bedrijven.

Bij 20 procent van de aanbestedingen vorig jaar werd het werk gegund aan de economisch meest voordelige inschrijver. Dit percentage is al een aantal jaren constant. Dat is verbazengwekkend omdat emvi loont. Bijna driekwart van de opdrachten gaat naar de aanbieder met de laagste prijs. De totale meerkosten van het aanbesteden op kwaliteit zijn daardoor beperkt tot minder dan 3 procent. De baten uitgedrukt in waardering van de opdrachtgever zijn met 7 procent echter 2,4 keer zo hoog. Gemiddeld telde de prijs voor 61 procent mee bij emvi.

Reageer op dit artikel