nieuws

Nog geen revolutie op het gebied van aanbesteden

bouwbreed

De Aanbestedingswet leidt voorlopig niet tot een revolutie op het gebied van inkoop van bouwprojecten. Voorzichtig is te concluderen dat er meer kansen zijn voor het mkb, minder opdrachten worden gestapeld en meer elektronisch wordt ingekocht.

l Objectiviteit

l Maatschappelijke waarde creëren

l Samenvoegen en splitsen

l Beperking administratieve lasten

l Non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel

l Transparantiebeginsel

l Proportionaliteit

l Aankondigingen via TenderNed

l Eigen verklaring

l Gedragsverklaring

l Aanbestedingsstukken kosteloos

l ARW 2012 toepassen

l Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn 2B-diensten

l Afzien van toepassing uitsluitingsgronden

l Geschiktheidseisen

l Termijn motivering afwijzing

l Emvi verplicht

l Verlengde Alcatel-termijn: 20 dagen

lProces-verbaal

Bron: expertisecentrum Pianoo

Belangrijkste wijzigingen Aanbestedingswet

Vandaag zijn de wittebroodsweken voor de Aanbestedingswet voorbij, maar ingeburgerd is de nieuwe wet nog allerminst. Vooral bij lagere overheden worden nog veel fouten gemaakt, maar de indruk is dat opdrachtgevers vaker kwaliteitscriteria (emvi) toepassen en onderhands aanbesteden.

Ruim drie maanden is hoe dan ook te kort voor een grondige evaluatie. Jaren is over de nieuwe aanbestedingsregels gesteggeld, maar in de eindfase naar wet ging het ineens verrassend snel. Veel inkopers moeten nog op cursus en veel aanbestedingen van na 1 april lopen nog.

Het gevecht om opdrachten in deze magere markt is onverminderd hard, maar steeds meer opdrachten worden onderhands vergeven, al dan niet op basis van groslijsten. De nieuwe Aanbestedingswet beveelt de onderhandse procedure aan voor projecten tot 1,5 miljoen euro. De trend die al een paar jaar geleden is ingezet, lijkt door te zetten, bevestigt het Aanbestedingsinstituut.

Zeker is dat er steeds minder bouwopdrachten openbaar worden aanbesteed, maar het is nog onduidelijk of dat te wijten is aan onderhands aanbesteden of aan de crisis en teruglopende budgetten. Jarenlang schommelde het aantal bouwaanbestedingen op jaarlijks 3000 en dat aantal daalt.

Van een revolutie op het gebied van aanbesteden lijkt echter geen sprake.

Grote opdrachtgevers hebben relatief weinig moeite met de nieuwe wet. Als professionele inkoperorganisaties waren ze al afgestapt van exorbitante omzeteisen of extra eisen aan bouwcombinaties. Wel bevinden zij zich in een spagaat rond het verbod op onnodig bundelen van opdrachten versus zo efficiënt mogelijk inkopen en de behoefte om een regierol te spelen.

De motiveringsplicht rond een aanbesteding strekt verder dan ooit. Daarbij moeten opdrachtgevers kunnen aangeven waarom een contractvorm is gekozen, maar dat geldt ook voor de weging van kwaliteitscriteria en het uitnodigingsbeleid bij onderhandse opdrachten.

“We komen in het defensief. Het zal er vooral op uitdraaien dat we moeten verdedigen waarom we bepaalde stappen hebben genomen en bijvoorbeeld bepaalde ondernemers niet uitnodigen”, waarschuwde burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn in de aanloop naar de nieuwe wet.

Vooralsnog is er geen enorme toeloop richting de rechter. Een lawine van klachten is bij het nieuwe klachteninstituut uitgebleven. Het instituut dat de contouren en reikwijdte van de wet wil inkaderen, buigt zich tot op heden over twee klachten. Ook heeft de kortgedingrechter het niet ineens veel drukker.

Het Aanbestedingsinstituut heeft wel de handen vol aan het aanschrijven van opdrachtgevers die op de oude voet doorgaan en alleen op de laagste prijs gunnen. “De nieuwe wet spreekt van emvi, tenzij… Alleen aanvoeren dat er een ‘uitgewerkt bestek’ is, is dan niet voldoende”, verklaart de manager van het Aanbestedingsintituut.

De indruk is dat de praktijk langzaam maar zeker verschuift, de komende tijd zal uitwijzen hoe groot de impact van de wet is.

Zuur is dat de Aanbestedingswet nooit echt een kans krijgt zich te bewijzen en binnen twee jaar alweer aangepast moet worden op basis van nieuwe Aanbestedingsregels. Dan komt weer meer de nadruk te liggen op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde en minder op het creëren van concurrentie. De meningen zijn verdeeld over hoe makkelijk die regels passen binnen bij de nieuwe huidige wet.

Reageer op dit artikel