nieuws

Effectstudie schaliegas moet breder

bouwbreed Premium

De studie naar de effecten van schaliegaswinning moet breder worden getrokken. Dat adviseert de Commissie voor de MER in een tussenadvies.

Op dit moment is het onderzoek vooral technisch. Belangen van andere functies en gebruikers van een wingebied zoals drinkwaterwinning en omwonenden zitten er niet in. Informatie hierover is nodig om de belangen goed af te kunnen wegen bij besluiten over gaswinning.

Het ministerie van Economische Zaken laat momenteel onderzoek uitvoeren naar mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland voor natuur, mens en milieu. Inmiddels zijn een aantal provincies en Milieudefensie uit de stuurgroep gestapt omdat minister Kamp het nog even geheim wil houden.

Het concept-eindrapport is ook voor de MER-commissie nog niet beschikbaar. Omdat die is gevraagd 1 juli 2013 te adviseren brengt zij nu een tussenadvies uit. Dit advies is gebaseerd op de concept-deelrapporten over de afbakening van de studie die al ontvangen zijn.

De commissie adviseert de inhoud van de effectstudie schaliegas te verbreden. Informatie die nodig is bij de besluitvorming rondom schaliegaswinning en de daaraan verbonden belangenafweging lijkt nu namelijk niet aan de orde te komen.

De kwaliteit van de leefomgeving is nu bijvoorbeeld geen onderzoeksonderwerp, omdat dit vanuit de Mijnwet niet nodig is. Voor een brede afweging van belangen van mens, milieu, erfgoed en natuur is deze informatie echter nu al nodig.

Uit de studie blijkt dat de lagen die potentieel geschikt zijn voor schaliegaswinning in een groot deel van Nederland liggen. Het is onduidelijk of het Rijk schaliegaswinning overal wil toestaan en hoe het Rijk rekening wil houden met stedelijke of beschermde gebieden (zoals natuurgebieden of drinkwaterbescherming). TNO en Vitens hebben al berekend dat van de 110 potentiële winlocaties er 28 in waterwingebieden liggen.

Nut en noodzaak van schaliegaswinning zijn buiten de studie gehouden. Vanwege de maatschappelijke zorgen en om draagvlak voor schalie­gaswinning te verkrijgen is deze informatie wel gewenst.

De commissie raadt de minister ook aan om de gehele documentatie goed te redigeren en op elkaar af te stemmen, zodat de gegeven informatie consistent is.

Reageer op dit artikel