nieuws

Bouw- en woningtoezicht verleden tijd in voorstel

bouwbreed

De overheid moet stoppen met het technisch toetsen van bouwplannen. Dat bepleit een speciale werkgroep van de Actieagenda Bouw. Of bouwen daardoor goedkoper wordt, is nog onduidelijk.

Meer markttoezicht. Een kleinere rol voor de overheid. Hogere bouwkwaliteit. Oud-minister Dekker kwam in 2008 al met deze revolutionaire aanbevelingen. Daarna bleef het stil.Minister Blok (wonen) vindt dat aannemers moeten kunnen kiezen voor een private of een publieke bouwplantoetser. Een werkgroep van toezichthouders, ingenieurs en bouwers verzet zich tegen dat duale stelsel. Ze vrezen oneerlijke concurrentie.

Onder leiding van ingenieur Harry Nieman presenteert de werkgroep vandaag een nieuw plan. De kern daarvan is dat de technische toets op bouwplannen uitsluitend nog is voorbehouden aan gecertificeerde marktpartijen.

Bouwbedrijven kunnen externe bureaus inschakelen, maar ook concepten of personen certificeren. Voor de overheid resteert een veel kleinere rol. Zij moet voor en na het bouwen controleren of de juiste procedures zijn gevolgd. Het bevoegd gezag, waarvan de brandweer een onderdeel is, moet als adviseur van bouwplannen worden geraadpleegd.

Het bijhouden van bouwtechnischegegevens wordt belangrijker. Zonder eindrapportage en as-built-dossier mag een gebouw niet in gebruik worden genomen. Eventuele afwijkingen van het Bouwbesluit en innovaties moeten worden vermeld en toegelicht. Gemeenten moeten de dossiers beheren. Uiteindelijk moet er één landelijke database komen waarin alle informatie over bouwwerken bewaard blijft.

Minister Blok reageert na de zomer op het voorstel. Zijn doel om nieuwe regels in 2014 in te voeren lijkt niet langer haalbaar. Op zijn vroegst in 2015 zal de bouwpraktijk iets merken van private bouwplantoetsing.

Of het voorstel bouwen goedkoper maakt, is nog onduidelijk. De bouwleges kunnen weliswaar omlaag, maar lang niet helemaal. Dat komt omdat gemeenten hun handhavingstaak op het gebied van ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu zullen behouden.

De plannenmakers dringen aan op pilots en willen dat het ministerie kwartiermakers aanstelt.

> Pagina 3: interview

Reageer op dit artikel