nieuws

Wat is een private aanbesteding

bouwbreed

De regels van het aanbestedingsrecht over hebben in beginsel betrekking op overheidsoverdrachten. Dat betekent niet dat particulieren gewoon maar hun gang kunnen gaan.

In 2003 oordeelde de Hoge Raad dat elk aanbesteding gebonden kan zijn aan de aanbestedingsbeginselen (LJN:BZ6325). Daarmee wordt relevant wat een private aanbesteding is. Die vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van wetgeving. Met twee rechtbankuitspraken wordt gekeken naar de gevolgen als de particulier het woord ‘aanbesteding’ gebruikt en wanneer sprake is van een aanbesteding.

Op 3 oktober 2012 doet de Friese voorzieningenrechter uitspraak in een geschil tussen de protestantse kerk in Goutum en smederij Alzerda. Het betreft een vrijwillige aanbesteding. Alzerda is laagste inschrijver, maar de 600 euro duurdere smederij Visser krijgt de opdracht. Alzerda betoogt met succes dat de kerk in strijd handelt met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. De rechtbank motiveert de beslissing naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de precontractuele fase die van toepassing zijn bij elke aanbesteding. Deze maatstaven bevatten in elk geval eerbiediging van de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht.

Op 27 maart 2013 doet de Rotterdamse voorzieningenrechter uitspraak in een geschil waarbij de particulier het woord ‘aanbesteding’ niet gebruikt. Particulier Jaquet vraagt vrijblijvende prijsopgaven met open begroting. Gegadigden kunnen zich melden en er is een inlichtingenronde voordat de inschrijvingen worden ingediend. Jaquet gaat in gesprek met twee laagste inschrijvers, onder wie Van der Geest, maar gaat in zee met een derde inschrijver die zijn inschrijving na een telefoongesprek verlaagt met 70.000 euro. Van der Geest maakt een kort geding aanhangig. De rechter oordeelt dat geen sprake is van een aanbesteding. Het woord ‘aanbesteding’ is niet gebruikt en er is geen machtspositie tegenover de aanbieders. Dus kan geen sprake zijn van de toepasselijke beginselen. Jacquet is niet gebonden aan de aanbestedingsbeginselen, de opdracht blijft bij de derde partij.

Er lijkt een nieuwe discussie te zijn ontstaan: Wat is een aanbesteding bij private partijen? Ik acht het verdedigbaar dat de procedure van Jacquet zodanige kenmerken draagt van een aanbesteding dat zij een aanbesteding moet worden genoemd. Een private aanbesteder moet voorzichtig omgaan met het gebruik van de term ‘aanbesteding’. Overigens sprak de Hoge Raad zich op 3 mei 2013 (LJN:BZ2900) uit over de contractsvrijheid voor inbreuk op het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij private aanbesteding. Als dus sprake is van een private aanbesteding, kunnen partijen overeenkomen van de beginselen af te wijken.

Reageer op dit artikel