nieuws

China proeftuin voor getijdencentrale Noordzee

bouwbreed

De Chinezen gaan strijken met de primeur van een werkende getijdencentrale in zee op basis van grotendeels Nederlandse technologie. De uitwerking van consortium Power verloopt voorspoedig, terwijl in Nederland weinig animo lijkt voor de innovatieve manier om energie op te wekken.

Het pragmatisme van de Chinezen in combinatie met hun grote behoefte aan energie, zorgt ervoor dat het Nederlandse consortium Power daar wel grond aan de voeten kreeg. Stevig lobbywerk van onder meer Huub Lavooy, voormalig attaché in China, droeg sterk bij aan de exportrelatie tussen Nederland en China. “Een mooie vorm van export van waterexpertise.”

Power en Strukton-directeur Hans Moll zien grote kansen voor Nederlandse ingenieursbureaus en kennisinstituten, evenals voor specifieke technische uitvoering als turbinetechnologie, baggerwerk en het afzinken van caissons. Ook Kees Hulsbergen van H2iD houdt zich al ruim 15 jaar bezig met de ontwikkeling van de technologie, die ooit is begonnen bij de voorloper van Deltares.

Al in 1996 verkregen Hulsbergen en zijn Arcadis-collega Rob Steijn patent op deze manier van stroom opwekken. De ontwikkelingen in China verlopen nu eenmaal veel sneller dan in het stroperige Nederland en daarom is de afgelopen twee jaar de focus vooral op het Oosten gericht. Langzaam maar zeker lijkt het tij in Nederland en Europa te keren.

Bewezen

“Voor de kust van Engeland en Frankrijk zijn ook geschikte locaties en twee dammen achter elkaar zouden elkaar zelfs kunnen versterken”, aldus Moll. “Maar de ‘sense of urgency’ lijkt hier te ontbreken, terwijl getijdenstroom zeer duurzaam is, nul procent CO 2 -uitstoot heeft en de helft goedkoper is dan offshore windenergie. De stroming verloopt vier keer per dag voorspelbaar en stipt op tijd, zonder problemen als windstilte of rondvliegende wieken.”

De samenwerkende bedrijven Strukton, Arcadis, Imares, H2iD, Kema, Pentair Nijhuis, Oranjewoud en TU Delft kregen een subsidie van 1 miljoen euro om het Chinese avontuur tot een succes te maken.

“Technisch en praktisch is alles bewezen en werkend. Optimaal werkt een lange dam dwars op de kust, waarbij een verval van 2 meter wordt opgewekt. Water, zand en slib kunnen ongehinderd worden doorgelaten via de visvriendelijke turbines in de dam”, legt Hulsbergen uit. De turbines lijken nog het meest op vliegtuigmotoren en functioneren optimaal in het midden van de betonnen caissons van 16 bij 16 meter.

Technisch zijn grote stappen gezet en de plannen krijgen met voortvarendheid vorm. De kosten en risico’s zijn grotendeels in kaart gebracht, maar het precaire proces om op de politieke agenda’s te komen blijkt lastig. De gedachte om met de zee een derde van alle stroom duurzaam op te wekken, past uitstekend bij de ‘groene’ ambities, energieakkoord en water als topsector. Ook zou de bouwsector een forse stimulans krijgen met een nieuw megaproject, maar zo simpel landt een goed idee vanuit de markt niet.

Lobby

De lobby van de fossiele brandstoffen is machtig en gevestigd en het idee van getijdenstroom nog gloednieuw. “De doelstelling om in 2020 16 procent duurzame energie op te wekken zou in één keer haalbaar zijn, maar ik weet zeker dat 2020 voor een werkende getijdencentrale in Nederland te snel is. Maar tien jaar later moet wel kunnen”, droomt Moll voorzichtig.

Ook de exacte plek in de Noordzee en het verkrijgen van alle vergunningen zullen nog flink wat voeten in aarde hebben, want het gaat om een kilometers lange dam. Het effect van een centrale op het getij en de golfslag is vergelijkbaar met de Deltawerken, Maasvlakte2 of de Afsluitdijk.

Reageer op dit artikel