nieuws

Ruimtereservering parallelle Kaagbaan komt te vroeg

bouwbreed

Noord-Holland vindt om nu al een beslissing te kunnen nemen over een ruimtereservering voor de parallelle Kaagbaan.

De belangrijkste reden is de onduidelijkheid die er nu bestaat over nut en noodzaak van deze reservering. Het concept ontwerpbesluit van minister Schultz over de reservering houdt nog onvoldoende rekening met ruimtelijke consequenties, effecten en financiële gevolgen van een dergelijk besluit.

Ook het ontbreken van een einddatum voor de reservering is volgens Gedeputeerde Staten (GS) niet conform eerdere afspraken. GS houden vast aan de eerdere afspraak om pas hier over te besluiten als alle informatie beschikbaar is.

De reservering heeft ook effect op gebieden die mogelijk straks door het gebruik van de baan worden getroffen. Het is niet ondenkbaar dat de planologische onzekerheid die de omgeving voor lange tijd treft deze gebieden in ruimtelijke zin op slot zet met alle negatieve gevolgen daarvan voor de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid.

Tot slot zijn GS van mening dat het besluit financiële gevolgen heeft voor partijen die grondposities in de omgeving van de parallelle Kaagbaan hebben. De waarde van grond neemt immers af. Het ontbreken van een schadevergoedingsregeling achten GS maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar. Vooral omdat de reservering een lange periode gaat duren. De provincie wil dan ook overleggen met de minister.

Reageer op dit artikel