nieuws

‘Bestuursakkoord Water flink op gang gekomen’

bouwbreed

Het Nederlandse waterbeleid ligt goed op koers. Dat schrijft minister Melanie Schultz in ‘Water in Beeld 2012’, de evaluatie van het Bestuursakkoord Water en het Nationaal Waterplan.

“We liggen goed op koers. Terugkijkend op 2012 kunnen we namelijk vaststellen dat de uitvoering van het Bestuursakkoord Water flink op gang gekomen is. En dat is een grote verdienste van alle betrokken partners. Hetzelfde geldt voor het Nationaal Waterplan 2009-2015 waarvan de uitvoering nu halverwege is. Een belangrijke conclusie is dat de lasten voor de burger binnen de perken zijn gebleven. Ondanks de toename van onze wateropgaven. Kortom, we beheersen de waterkosten steeds beter”, aldus de bewindsvrouwe.

Zij baseert zich daarbij onder meer op het feit dat waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven op schema liggen om vanaf 2020 structureel 750 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De stijging van de waterbelastingen voor de burger blijft daarmee binnen de perken.

Het Nationaal Waterplan 2009-2015, het kader voor het nationaal waterbeleid, is een eind op streek. Van de ruim 200 acties is inmiddels de helft gerealiseerd. Sommige acties lopen continu door en komen nooit af. Als deltaland blijft Nederland immers altijd werken aan water, schrijft ze.

Uitvoering

Het op orde brengen van de waterveiligheid ging ook in 2012 onverminderd door. Van het programma Ruimte voor de Rivier zijn inmiddels alle projecten in de fase van uitvoering gekomen. Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (sinds 2007) is voor zo’n 60 procent gereed. Van de 89 projecten om afgekeurde dijken en kunstwerken te versterken zijn er 58 afgerond.

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (vanaf 2014) staat in de steigers. “Zo kijken we ook vooruit, in de toekomst moet de bescherming tegen hoogwater ook op orde blijven. Net zoals de watervoorziening in tijden van droogte. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt. In het Deltaprogramma is daartoe met strategieontwikkeling een volgende slag gemaakt op weg naar de Deltabeslissingen die we hierover in 2015 zullen nemen”, aldus Schultz

In het Bestuursakkoord Water staan afspraken tussen Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland om het waterbeheer efficiënter te maken en betaalbaar te houden. Het gaat vooral om betere samenwerking bij de bescherming tegen overstromingen en in de afvalwaterketen.

Stappen

In de samenwerking tussen overheden onderling en met drinkwaterbedrijven zijn in korte tijd al aanzienlijke stappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop, handhaving en het innen van belastingen. Daarnaast hebben gemeenten en waterschappen zich gebundeld in 60 samen­werkingsregio’s. Binnen de regio’s zijn afspraken gemaakt over investeringen en de uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen.

De minister stelt op korte termijn een Visitatiecommissie Waterketen in. De commissie zal een oordeel vellen over de voortgang en samenwerking in de verschillende regio’s. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2014 afgerond.

De Nederlandse wateren worden daarnaast gestaag schoner. In 2012 steeg het aantal gereedgekomen maatregelen voor de waterkwaliteit (als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water) met 10 tot 20 procent. Een aantal maatregelen uit het Nationaal Waterplan van 2009 zijn in 2012 gefaseerd tot na 2015, dan wel vervangen door nieuwe maatregelen of ingetrokken door waterbeheerders.

Reageer op dit artikel