nieuws

Aan strikte termijnen dient men zich te houden

bouwbreed

Een vaak terugkomend onderwerp in het aanbestedingsrecht is hoe strikt termijnen en deadlines zijn. De rechtspraak op dit punt is duidelijk en biedt weinig ruimte voor interpretatie, temeer omdat in de aanbestedingsstukken van aanbestedende diensten zelf dikwijls ook strikte termijnen zijn opgenomen. In een aanbestedingsprocedure waarin twee of meer partijen in competitie een opdracht proberen te verwerven, dienen de termijnen voor alle betrokken partijen identiek te zijn en op dezelfde wijze te worden nageleefd.

De rechtbank Amsterdam heeft zich recentelijk over het onderwerp termijnen uitgelaten in een geschil tussen Stichting Waternet (“Waternet”) en Struyk Verwo Aqua (“SVA”). Waternet is een aanbestedende dienst in de zin van het Bass. Zij heeft een aanbesteding gehouden om raamovereenkomsten te sluiten voor de levering en het op voorraad houden van putdeksels (perceel 1).

Volgens het aanbestedingsdocument diende de inschrijvingen uiterlijk vóór 28 november 2012 om 12.00 uur te worden ingediend. De putdeksels voor de proef (één met en één zonder betonvoet) dienden uiterlijk op 3 december 2012 om 12.00 uur geleverd te zijn. Deze termijnen waren opgenomen onder het kopje “deadlines”.

SVA heeft haar inschrijving tijdig ingediend. Zij heeft ook tijdig de twee proefmodellen aangeleverd. SGPS heeft ook tijdig haar inschrijving ingediend. SGPS heeft vóór 3 december 2012 om 12.00 uur twee dezelfde proefmodellen (beide met betonvoet) aangeleverd.

Waternet heeft het voornemen geuit om perceel 1 aan SGPS te gunnen. SVA was het hier niet mee eens en heeft Waternet vragen gesteld over de inschrijving en de proefmodellen van SGPS. Waternet antwoordde daarop dat SGPS het putdeksel met betonvoet voor 3 december 2012 om 12.00 uur had aangeleverd en het putdeksel zonder betonvoet later, op verzoek van Waternet. Het putdeksel zonder betonvoet is bovendien later nog op een aspect aangepast. Waternet heeft daarna opnieuw het voornemen geuit om perceel 1 aan SGPS te gunnen.

SVA maakte vervolgens een kort geding aanhangig waarin zij betoogde dat Waternet ten onrechte heeft nagelaten om de inschrijving van SGPS ongeldig te verklaren, omdat onder meer een van de proefmodellen te laat is ingeleverd. Ten onrechte heeft Waternet SGPS een herstelmogelijkheid geboden, aangezien het niet gaat om geringe gebreken. SVA stelt voorts dat de concurrentie ontoelaatbaar is vervalst.

Waternet heeft gemeend dat SGPS per abuis twee identieke proefmodellen heeft aangeleverd en omdat dit een duidelijke vergissing was, heeft zij SGPS in de gelegenheid gesteld het juiste model aan te leveren. Nu SGPS binnen enkele dagen een reeds bestaand proefmodel had aangeleverd, is haar geen tijd gegund om een nieuw model te ontwikkelen, aldus Waternet. Bovendien stelt Waternet dat het tijdstip van inschrijving hard is. Andere momenten in de aanbestedingsfase zijn minder hard, waarbij tevens een proportionaliteitsafweging dient te worden gemaakt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank Amsterdam stelt dat uit de aanbestedingsstukken niet volgt dat de termijn die geldt voor het inleveren van de proefmodellen minder hard zou zijn dan de termijn die geldt voor het indienen van de inschrijving. Beide termijnen staan immers onder het kopje ‘deadlines’.

De rechtbank vervolgt door te stellen dat op zijn minst genomen kan worden gezegd dat een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver in de gegeven omstandigheden niet hoeft te begrijpen dat ook na 3 december 2012 nog een proefmodel mag worden aangeleverd. Dat desondanks aan SGPS uitstel is verleend, kan bij SVA de schijn opwekken van favoritisme en willekeur, nu Waternet op dat moment al op de hoogte was van de door SGPS geoffreerde prijs.

De rechtbank ging evenmin mee in het betoog van Waternet dat er sprake was van een eenvoudig gebrek. De proefdeksels zijn immers grote en zware voorwerpen die niet gemakkelijk met elkaar kunnen worden verward, omdat zij er heel verschillend uitzien. Tegen de opvatting van Waternet dat het ging om een kennelijke vergissing pleit voorts dat SGPS op het moment van inleveren van de proefmodellen met betonvoet niet beschikte over een eigen model zonder betonvoet. Een en ander heeft geleid tot het oordeel van de rechtbank dat SVA terecht bezwaar maakte tegen het gunningsvoornemen.

Als algemeen uitgangspunt heeft te gelden dat een aanbestedende dienst bij de beoordeling van de inschrijving dient uit te gaan van de inschrijvingen zoals die bij het sluiten van de termijn zijn ontvangen. Het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel verzetten zich dan ook tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving na het verstrijken van die termijn nog aanvult of wijzigt. Een inschrijving kan na de inschrijfdatum alleen nog verbeterd of aangevuld worden wanneer de inschrijving een klaarblijkelijke eenvoudige precisering behoeft of als het gaat om het rechtzetten van een kennelijke (materiële) fout.

Een dergelijke wijziging mag er echter niet toe leiden dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan. De rechtbank Amsterdam heeft Waternet dan ook terecht gehouden aan de strikte deadlines uit de aanbestedingsstukken.

Reageer op dit artikel