nieuws

Toelaatbaar wijzigen van eerder gestelde eisen

bouwbreed

Volgens vast rechtspraak mogen in het aanbestedingsrecht, met het oog op het gelijkheids- en transparantiebeginsel, eenmaal gestelde eisen niet meer gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden. In een eerder dit jaar gehouden kort geding besliste de rechter dat ondanks het aanpassen van de eisen de opdracht niet opnieuw behoefde te worden aanbesteed.

In die zaak hielden de opdrachtgevers (bestaande uit elf provincies) een openbare Europese aanbesteding, met als gunningscriterium de economisch meest gunstige inschrijving. De opdracht betrof een onderzoek van de wegdekeigenschappen op provinciale wegen. De aanbestedingsleidraad bevatte het voorbehoud dat de opdrachtgevers in gevallen waarin het bestek niet voorzag, een beslissing mochten nemen of regeling mochten treffen. In de leidraad was verder voorgeschreven dat de inschrijvers werden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktijkonderzoek, waarbij gold dat, indien geen enkel deelnemend bedrijf aan de gestelde eisen kon voldoen, de opdrachtgevers de criteria in het programma van eisen zouden aanpassen op een in de leidraad aangegeven wijze.

Toen gedurende de aanbestedingsprocedure bleek dat ook die aanpassingen er niet toe leidden dat een van de inschrijvers aan die normen voldeed, besloten de opdrachtgevers de desbetreffende eisen buiten beschouwing te laten. Daarna werd vervolgens een ander meetresultaat beoordeeld. Een van de drie inschrijvers voldeed op één meetkenmerk niet aan dat meetresultaat en werd uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure. Deze uitgesloten inschrijver was het met deze gang van zaken niet eens en stapte naar de rechter.

De Voorzieningenrechter hield de aanbestedingsprocedure in stand. Uitgangspunt is dat een aanbesteder, ook met het hierboven beschreven voorbehoud, eerder gestelde eisen niet mag wijzigen. Echter, hier achtte de rechter aannemelijk dat er buiten de drie inschrijvers niet nog meer bedrijven in Europa zijn die de specialistische kennis in huis hebben om voor deze aanbesteding in aanmerking te komen zodat van benadeling van potentiële inschrijvers geen sprake lijkt. Een nieuwe aanbesteding zou er volgens de Voorzieningenrechter op neerkomen dat de verliezende inschrijver een tweede kans krijgt om alsnog aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen, terwijl deze bovendien, in tegenstelling tot de andere twee inschrijvers, kennis heeft genomen van de prijs waarvoor de anderen hebben ingeschreven. Hierdoor zou die inschrijver ontoelaatbaar worden bevoordeeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels