nieuws

Overheden kunnen toch investeren

bouwbreed Premium

De lagere overheden houden voldoende investeringsruimte. Die verzekering gaf minister Dijsselbloem in het debat over de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof).

Wijzigingen in Wet Hof geven ruimte

“De ramingen van het Centraal Planbureau bieden geen enkele aanleiding om te denken dat de nu afgesproken tekortnorm gaat knellen. Het kabinet is er dus van overtuigd dat de investeringsruimte niet wordt beperkt door de afspraken in het financieel akkoord over de wet Hof”, aldus Dijsselbloem (financiën).

Hij reageerde hiermee op kritieken uit de Tweede Kamer en vanuit provincies en waterschappen. Die vrezen juist wel een rem op de investeringen omdat zij een tekort van maximaal 0,5 procent mogen hebben. Dat percentage gaat nog verder omlaag.

De minister hield het er op dat nog gerekend wordt met het wetsontwerp voordat er een aantal wijzigingen zijn aangebracht. Zo is de micronorm die per provincie, gemeente en waterschap zou gaan gelden, vervangen door een macronorm. Dat betekent dat een aantal lagere overheden kunnen blijven investeren waarbij andere moeten zorgen voor een lager tekort.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de schuldpositie, de investeringsopgave en de aanwezige vermogens bij de vaststelling van de zogenoemde gelijkwaardige inspanning. Die is van belang voor de verdeling van de gelden uit Provincie- en Gemeentefondsen.

Verslechtering

Dijsselbloem wees er verder op dat de verslechtering in het tekort van de decentrale overheden in de afgelopen jaren niet het gevolg van investeringen is geweest. “De verslechtering is vooral waarneembaar bij gemeenten en is conjunctureel van aard. Historisch bezien blijkt dat gemeenten doorgaans binnen de afgesproken tekortruimte blijven”, aldus de bewindsman.

De provincies zijn er zelfs in geslaagd om te investeren en een overschot te behouden. De waterschappen schommelen al jaren rond de tekortnorm en zijn er de afgelopen drie jaar binnen gebleven.

De bewindsman vindt dan ook dat de Wet Hof goed is om de overheidsfinanciën in toom te houden zonder investeringen te remmen.

Reageer op dit artikel