nieuws

Nieuwe proeven drainage in verweekte bermen zeedijk

bouwbreed

Wetterskip Fryslân begint in april met twee proeven om een probleem met verweekte bermen van de zeedijk bij Ferwerd op te lossen. Een proef met een horizontaal gestuurde boring in 2012 had niet het gewenste resultaat.

De drainage in de ruim 10 kilometer lange dijk is bij hevige neerslag niet afdoende. Uit het talud en de binnenberm komt water dat overlast geeft bij het onderhoud van de dijk. Bovendien ontstaat een glad wegdek als het weggelopen water op de naastgelegen weg bevriest. De veiligheid van de waterkering is niet in het geding.

Het waterschap bracht vorig jaar met een horizontaal gestuurde boring een nieuwe drain in een poreuze mantelbuis aan. Deze bijzondere proef bleek niet de oplossing voor het probleem. Uit de peilbuizen die op verschillende punten over een lengte van 450 meter waren aangebracht, bleek dat het grondwater niet voldoende was gezakt.

Met twee proeven wordt nu bekeken welke techniek het beste kan worden ingezet. Door middel van wederom een horizontaal gestuurde boring wordt een drain over een lengte van 150 meter in het zand gelegd. De tweede manier is de traditionele wijze van ingraven met een graafmachine. Over een lengte van 250 meter worden behoorlijke gaten gemaakt om de drain aan te kunnen brengen. Deze wijze geniet niet de voorkeur, omdat de horizontale boring juist kostenbesparend moest werken.

Wetterskip Fryslân verwacht in het najaar de effecten van de beide draineermethodes in kaart te hebben gebracht.

Reageer op dit artikel