nieuws

‘Ken de regels die u zelf oplegt’

bouwbreed

De bouw kent een scala van spelregels verpakt in algemene voorwaarden, zoals RVOI 2001, UAV 2012, SR 1997, DNR 2011. Hierop zijn ook nog varia-
ties als afwijkingen en aanvullingen.

Op 25 januari benadrukt de Raad van Arbitrage (nr. 30.365) het belang van kennis van de spelregels. Een opdrachtgever sluit een bouwteam-overeenkomst met een architect en installateur. Met de architect komt hij de SR 1997 en RVOI 1987 overeen, met de installateur alleen de RVOI 1987 (vrij opmerkelijk want de RVOI zijn adviseursvoorwaarden). De opdrachtgever spreekt zowel installateur als architect aan voor gebreken. In de uitspraak komen arbiters niet toe aan beoordeling van de gebreken, het geschil strandt op de formele spelregels.

De oplevering vindt plaats op 4 juni 2003. Conform art. 16 lid 8 RVOI meldt opdrachtgever het gebrek binnen bekwame tijd na ontdekking, kort na de oplevering, (dus) binnen vijf jaar na oplevering. Maar hij wacht bijna vijf jaar tot hij in mei 2008 het geschil aanhangig maakt. Terwijl de RVOI een tweejaarstermijn heeft, gerekend vanaf melden, voor aanhangig maken van een geschil op straffe van verval van de rechtsvordering. Op die grond pleit de installateur voor niet-ontvankelijkheid. Op-drachtgever stelt dat hij het gebrek ook op 19 oktober 2007 meldde en vanaf die datum de tweejaarstermijn opnieuw ging lopen. Arbiters gaan hierin niet mee; de tweejaarstermijn loopt vanaf de eerste melding. Elke herhaling kan haar niet opnieuw doen lopen. Het geschil is dus te laat aanhangig gemaakt met verval van de rechtsvordering tot gevolg.

De opdrachtgever zet niet al zijn geld in op de zaak tegen de installateur, maar sprak ook de architect in rechte aan. Die voert precies hetzelfde verweer als de installateur. Nu stelt opdrachtgever dat de architect geen beroep mag doen op de RVOI. SR 1997 en RVOI 1987 zijn in de overeenkomst met de architect weliswaar van toepassing verklaard, maar partijen kwamen overeen dat de SR 1997 prevaleert. Deze kent geen tweejaarsvervaltermijn dus is de rechtsvordering volgens opdrachtgever ontvankelijk. Toch vangt opdrachtgever ook hier bot; alleen bij strijdigheden immers prevaleert de SR 1997. Omdat deze geen tweejaarstermijn kent, is deze bepaling uit de RVOI 1987 niet strijdig maar aanvullend. Ook de architect kan dus beroep doen op de tweejaarsvervaltermijn.

Het kan dus maar zo zijn dat architect en installateur aansprakelijk zijn voor de gebreken, maar de opdrachtgever bot vangt, omdat hij zijn eigen spelregels niet kent.

Reageer op dit artikel