nieuws

Wijziging gunningscriteria

bouwbreed Premium

Het wijzigen van belangrijke gunningscriteria gedurende een aanbestedingsprocedure vóór het verstrijken van de termijn van inschrijving was lange tijd in beginsel niet toegestaan. Daarin lijkt een verschuiving op te treden.

Ten behoeve van het sluiten van een raamovereenkomst voor technische adviesdiensten in verband met waterzuivering hield een waterschap – via internet – een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Als gunningscriterium gold de economisch meest voordelige inschrijving. In de Nota van Inlichtingen heeft het waterschap het maximaal te behalen aantal punten voor het gunningscriterium kwaliteit verhoogd. De score voor het gunningscriterium prijs bleef ongewijzigd.

Een van de inschrijvers ontving van het waterschap bericht dat zijn bieding ongeldig was omdat hij niet zou voldoen aan de geschiktheidseisen. Daar was de inschrijver het niet mee eens. Hij maakte een kort-gedingprocedure aanhangig. Helaas voor deze adviseur was de rechter het met het waterschap eens.

Dan gooit de adviseur het over een andere boeg door te stellen dat het waterschap de opdracht wezenlijk heeft gewijzigd door in de Nota van Inlichtingen de weging van het gunningscriterium kwaliteit ernstig te verzwaren. Hierdoor is het gunningscriterium zodanig aangepast dat inschrijvers die niet hebben ingeschreven wegens de eerdere zwaardere nadruk op prijs, toch interesse in de opdracht hadden kunnen hebben. Volgens de adviseur heeft het waterschap in strijd gehandeld met het gelijkheids- en transparantiebeginsel door deze wijziging niet aan alle potentiële inschrijvers kenbaar te maken en de opdracht niet opnieuw aan te besteden. Ook hier was de rechter het niet mee eens. De rechter oordeelde dat het mogelijk was de gunningscriteria te wijzigen onder de voorwaarde dat de wijziging tijdig aan alle potentiële inschrijvers bekend wordt gemaakt.

Daarbij overwoog de rechter dat hier als potentiële inschrijvers worden beschouwd de ondernemingen die zich naar aanleiding van de publicatie van de aanbesteding bij de aanbestedende dienst hebben geregistreerd en het beschrijvend document hebben gedownload. De aanbestedende dienst had nadien aan al die potentiële inschrijvers de Nota van Inlichtingen – tijdig – ter kennis gebracht. De wijziging was dus toegestaan.

Aangezien er steeds meer aanbestedingen via internet verlopen, zal in de praktijk een wijziging van de gunningscriteria steeds vaker voorkomen en worden toegestaan. Het kan dus lonen een aanbesteder te verzoeken die criteria gedurende de aanbestedingsprocedure te wijzigen.

Reageer op dit artikel