nieuws

Laat energielevering ook kerntaak corporaties zijn

bouwbreed

Leg in de wet vast dat het leveren van energie een kerntaak is van woningcorporaties. Dat adviseren Alexandra Boot en Johan van Haersolte van Boot Advocaten.

Dat in de wijziging van de Woningwet die nu in de Eerste Kamer ligt, energielevering niet benoemd is als kerntaak, is een gemiste kans, vinden de advocaten van Boot. Het is zeer verwonderlijk dat dit geen kerntaak van woningcorporaties wordt geacht, menen zij, “want bewoning kan niet zonder energie en na huur is energie de belangrijkste woonlast. Bovendien kiezen woningcorporaties er meer en meer voor energie niet extern in te kopen maar zelf op te wekken, bijvoorbeeld door te investeren in wijkenergiecentrales. Ons is niet duidelijk waarom de wet dit géén kerntaak acht, maar het aanleggen van een energie-infrastructuur die rechtstreeks gebonden is aan één corporatiecomplex (zoals warmte-opslag) wel.”

Kort gezegd wordt in de wijziging van de Woningwet een onderscheid geïntroduceerd tussen de kerntaken en de niet-kerntaken van woningbouwcorporaties. Logischerwijs worden de corporaties geacht het zwaartepunt van hun activiteiten te leggen op de kerntaken, ofwel hun maatschappelijke taken.

Deze omvatten méér dan de enkele bouw en verhuur van woningen en appartementen. Ook aanpalende diensten zoals intramurale zorg, beheer van de infrastructuur ten behoeve van de corporaties en haar bewoners en andere diensten die ten goede komen aan de leefbaarheid van het publieke domein in de betrokken wijk of buurt worden in de nieuwe wet als kerntaak aangewezen.

Staatssteun

Het ligt volgens de juristen dan ook voor de hand dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel tegenhoudt, waardoor energielevering alsnog erin kan worden opgenomen. “Aanpassing van de wet heeft grote voordelen, want een kerntaak kan als een ‘dienst van algemeen economisch belang’ (DAEB) worden aangemerkt. Nationale overheden mogen bedrijven die een dergelijke dienst leveren, financieel tegemoet komen wanneer en voor zover deze onrendabele diensten leveren. Staatssteun dus, maar wel op een wijze die door Brussel is toegelaten.”

Nu niets doen betekent volgens de Boot-advocaten dat woningcorporaties straks geen volwaardige dienstverlening kunnen leveren. Terwijl hier ook juist kansen liggen voor energy service companies (esco’s). Deze markt is in ontwikkeling en het goed regelen van de energievoorziening in de Woningwet zal een welkome stimulans bieden.

De Europese organisatie Energy Cities zou een dergelijke stap toejuichen. Deze organisatie van steden streeft naar forse energiebesparing en uiteindelijk zelfs de energieleverende stad onder meer door opwekking van duurzame energie. “Door een belangrijke woningeigenaar als de corporatiesector in Nederland als kerntaak energielevering te geven, wordt het voor steden veel makkelijker hun doelen te bereiken”, zegt een deskundige.

Ook in de corporatiesector staat men er niet onwelwillend tegenover. Wel zal dan heel anders moeten worden omgegaan met de betalingen. In plaats van kale huren moet dan worden gekeken naar totale woonlasten inclusief energie. Dat biedt de mogelijkheid om investeringen in energie-efficiëntie terug te verdienen. Nu zijn de lasten voor de corporaties en de opbrengsten voor de huurder.

Reageer op dit artikel