nieuws

‘Neem burgers serieus om vertraging te voorkomen’

bouwbreed Premium

De inbreng van burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen moet serieus worden genomen. Wordt aan hun mening voorbij gegaan, dan zijn veelal langdurige procedures het gevolg.

Dat bleek uit de speech van voormalig VROM-minister Pieter Winsemius, tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. Het is van belang burgers te betrekken bij de planvorming, liet Winsemius weten tijdens de bijeenkomst die in het Utrechtse provinciehuis werd gehouden. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Wordt bijvoorbeeld niet geluisterd naar omwonenden van een grootschalige gebiedsontwikkeling, dan leidt dit tot onvrede. En daaruit komen veelal langdurige procedures voort. Daarnaast is het van belang om plannen concreet te maken. Pas dan kunnen omwonenden zich een beeld vormen waardoor veel onheil kan worden voorkomen. Als voorbeeld noemde hij de bouw van megastallen. Zolang de plannen hiervoor slechts op papier stonden, waren er weinig problemen. Maar nadat de eerste stallen werden gebouwd, rees een storm van protest op. Wordt daarentegen van te voren gekeken naar hoe mensen een bepaalde aanpak ervaren, dan kan met hun wensen rekening worden gehouden. Ook is het van belang dat serieus wordt gekeken naar alternatieven die vanuit de burgerij worden aangedragen. Door nieuwe media, aldus Winsemius, is er voor burgers meer informatie.

Reageer op dit artikel