nieuws

‘Piping groot risico voor waterkeringen’

bouwbreed

De dijken in het bovenrivierengebied zijn voor een belangrijk deel onveilig. Het gaat om waterkeringen met een totale lengte van ruim 500 kilometer. In het westen van het land zijn de dijken wel veilig. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis in opdracht van zeven waterschappen.

Rekenmethode geeft onbetrouwbaar beeld veiligheid dijken

De onveilige situatie wordt veroorzaakt door het zogeheten piping . “Bij hoogwater kan grondwater binnendijks als kwel uit de grond treden. Wanneer zand wordt meegevoerd en er een open verbinding bestaat tussen het buitenwater en de locatie waar kwelwater uittreedt, is er sprake van piping”, zo vermeldt het rapport van Arcadis.

Het hanteren van de nieuwe inzichten betekent dat veel van de rivierdijken die glansrijk door de zesjaarlijkse toetsing kwamen, zouden worden afgekeurd. “De dijken zijn nog even sterk als gisteren, maar minder sterk dan we dachten”, stelt waterschap Rivierenland, een van de opdrachtgevers voor het onderzoek. “Extra maatregelen zijn nodig om een goede bescherming tegen overstromingen te kunnen blijven bieden. Hoe en waar precies moet nog worden bepaald.”

In het rapport wordt er op gewezen dat de methode waarmee de veiligheid van dijken doorgaans wordt berekend, onbetrouwbaar is. Het gaat om de ruim honderd jaar oude rekenregel van Bligh. Deze geeft te optimistische resultaten van de dijkveiligheid. De geavenceerdere en recent gemoderniseerde methode van Sellmeijer geeft een duidelijker beeld van de effecten van piping. Omdat deze berekening meer inputgegevens nodig heeft, wordt hij minder vaak gebruikt dan die van Bligh.

Volgens waterschap Rivierenland moet worden onderzocht hoe de rekentegels nog exacter kunnen worden gemaakt. “De komende jaren zal in elk geval meer onderzoek nodig zijn naar onder meer de opbouw van de bodem en de precieze locatie van zandbanen in die ondergrond”, stelt de dijkbeheerder.

Daarbij wordt aangetekend dat voor de locaties waarvan bekend is dat een groot risico bestaat op piping binnen afzienbare tijd maatregelen nodig zijn. Daarbij valt te denken aan het aanbrengen van steunbermen en het vrijhouden van extra ruimte. Ook behoort het plaatsen van ondoordringbare damwanden en andere innovatieve oplossingen tot de mogelijkheden. “De nieuwe inzichten kunnen invloed hebben op de volgorde waarin toekomstige dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd.”

Overigens is piping geen nieuw fenomeen. Waterschappen kennen het reeds eeuwen en houden er rekening mee als ze maatregelen nemen tegen hoogwater op de rivieren en als ze dijkversterkingen aanbrengen.

Reageer op dit artikel