nieuws

Bezuinigingen infra grotendeels van tafel

bouwbreed

De dreigende miljardenbezuiniging op infrastructuur is grotendeels van tafel. Dat blijkt uit het regeerakkoord en de daarbijhorende berekening van het Centraal Planbureau.

Rutte en Samsom: Bruggen bouwen

D e Kunduz-coalitie wilde tot 2028 ongeveer 5 miljard euro bezuinigen op de aanleg van wegen, spoor en dijken. Van die bezuiniging is in totaal 400 miljoen euro overgebleven tot 2017. Over de jaren erna doet de nieuwe regering geen uitspraken.

Van de resterende investeringsruimte in het Infrastructuurfonds en het Deltafonds kan de komende vier jaar voor 80 procent worden bestemd voor nieuwe projecten. Het is onduidelijk hoe groot die investeringsruimte is. Het nieuwe kabinet investeert vooral in het aanpakken van fileknelpunten en de aanleg van ontbrekende schakels in hoofdverbindingen. Rutte en Samsom willen het spoor en andere vormen van openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten.

De Blankenburgtunnel komt er. De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht wordt afgerond. Het kabinet zet in op publiek-private samenwerking bij de aanleg van infrastructuur. Als het gaat om het spoor wordt vanaf 2016 het Europese spoorbeveiligingssysteem (ERTMS) gefaseerd ingevoerd. Regionale luchthavens mogen zich verder ontwikkelen, ook om de groei van Schiphol te ondersteunen. De besluitvorming over ruimtelijke projecten moet eenvoudiger en sneller. Het kabinet komt daarom in 2013 met een wetsvoorstel Omgevingswet ter vervanging van onder meer de wet op de ruimtelijke ordening en de waterwet.

Woningen zullen moeten worden aangepast met het oog op de krimpende bevolkingssamenstelling. Soms is sloop aan de orde, redeneren Samsom en Rutte. De Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar het nieuwe kabinet neemt daar meer tijd voor.

Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt voorrang. Hiervoor is de 200 miljoen die in het begrotingsakkoord 2013 voor natuur is bestemd via het Provinciefonds beschikbaar. De Natuurbeschermingswet die in behandeling is wordt aangepast. De Hedwigepolder wordt volledig ontpolderd.

Als het gaat om waterveiligheid beperkt het Rijk zich tot de normstelling en het toezicht op de primaire waterkeringen. Het in stand houden van de b estaande infrastructuur voor waterveiligheid krijgt bij het waterbeleid prioriteit. Uitgaven voor watervei ligheid en de zoetwatervoorziening worden gefinancierd uit het Deltafonds.

Reageer op dit artikel