nieuws

Productie duurzame energie moet omhoog

bouwbreed

Nederland moet de productie van duurzame energie fors opschroeven. Een mogelijkheid hiervoor is meer gebruik te maken van windenergie. Dat staat in de Balans van de Leefomgeving 2012 van het Planbureau voor de Leefomgeving(PLB).

Internationale ontwikkelingen maken een en ander noodzakelijk, zo schrijft het PLB. De organisatie constateert dat zich wereldwijd een grote ecologische crisis voltrekt waarvan Nederland de gevolgen zal ondervinden.

Om dreigende problemen het hoofd te bieden moet de vergroening van Nederland in de komende regeringsperiode gestalte krijgen, vindt het PLB. “De toekomst van Nederland ligt in vergroening – en dat zou nadrukkelijk in de formatie moeten worden meegenomen.” Een van de peilers hiervan is de ontwikkeling van een CO 2 -arm energiesysteem. De volgens het PBL noodzakelijke vergroening is gebaat bij een slimme ruimtelijke inrichting.

In dat kader is een aanpassing van het omgevingsrecht van belang. Het huidige omgevingsrecht loopt gebiedsontwikkeling voor de voeten. Om de realisatie van ruimtelijke plannen efficiënter te laten verlopen is daarom een herziening van het omgevingsrecht noodzakelijk. Hierdoor zal ook de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Het planbureau tekent daarbij aan dat gebiedsontwikkeling steeds complexer wordt.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies, laat weten dat de provincies achter de conclusies staan die in de Balans voor de Leefomgeving worden getrokken. Ze pleiten voor regionaal maatwerk bij de aanpak van de vergroening van de economie. De Brabantse gedeputeerde Yves de Boer (ruimtelijke ontwikkeling), laat namens het IPO weten dat regionale samenwerking vrucht kan afwerpen op het gebied van onder meer gebiedsontwikkelingen in de steden.

In het bijzonder waar het gaat om waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid en natuur kunnen provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties samenwerken. “Dat laatste kan immers niet losgezien worden van de ontwikkelingen in het omringende landelijk gebied. Een slimme ruimtelijke inrichting in de regio kan niet achter een Haags bureau bedacht worden.”

Hij pleit voor een faciliterende rol van het Rijk. “Naast het ruimte geven aan de provincies en de gemeenten en het gebruik maken van de mogelijkheden die Europa biedt, is consistentie van het beleid over een langere periode het meest belangrijk.”

Reageer op dit artikel