nieuws

Opleggen aanbestedingsplicht onduidelijk voor overheid

bouwbreed Premium

Het komt nog wel eens voor dat een overheid bij een herontwikkeling aan een projectontwikkelaar of een aannemer de plicht oplegt om een werk door middel van een aanbesteding te realiseren. De overheid legt een dergelijke plicht dan op onder verwijzing naar Europese rechtspraak. Is dit wel terecht?

De criteria waaronder een aanbestedingsplicht aan een projectontwikkelaar of aannemer moet worden opgelegd, zijn – nog – niet eenduidig uitgelegd. Hierdoor ontstaan er problemen met het toepassen ervan. De vraag kan bijvoorbeeld worden gesteld of, in de situatie waarbij een projectontwikkelaar een winkelcentrum realiseert en daarin een door een overheid gewenste fietsenstalling komt, de gehele waarde van het winkelcentrum als uitgangspunt moet worden genomen bij het bepalen van de aanbestedingsdrempelwaarde (5 miljoen). Er zou ook kunnen worden gesteld dat enkel het bedrag voor de realisatie van de fietsenstalling in acht moet worden meegenomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat in het arrest ‘Auroux’ van de eerste opvatting uit.

Naar onze mening valt er echter veel voor de tweede opvatting te zeggen. Als een ontwikkeling bijna geheel voor rekening en risico van een projectontwikkelaar wordt gerealiseerd, kan het toch niet de bedoeling zijn dat deze “aanbestedingsplichtig” wordt doordat een geringe waarde van de opdracht een overheidsopdracht betreft? In de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’, een document dat in opdracht van twee ministeries in 2011 is opgesteld over deze complexe materie, wordt deze opvatting onderschreven: “Een overheidsopdracht voor werken (ver) onder de drempel wordt niet aanbestedingsplichtig als het wordt gecombineerd met werken waarvan de ontwikkeling überhaupt geen overheidsopdracht is.”

Doordat de regelgeving niet eenduidig is uitgelegd, is het voor de overheid onduidelijk onder welke omstandigheden zij een aanbestedingsplicht moet opleggen. Gezien de ruimte die de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’ biedt, kan het de moeite waard zijn om bij een voorgenomen herontwikkeling nader te onderzoeken of er wel moet worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel