nieuws

O&O-fonds moet zich uit het rood bezuinigen

bouwbreed Premium

Jarenlange tekorten hebben het vermogen van het O&O-fonds voor de Bouwnijverheid sterk doen slinken. Het absolute minimum om nog aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, is bereikt. Nieuwe bezuinigingen moeten de begroting in balans brengen.

Het fondsvermogen daalde tot 64 miljoen euro aan het eind van 2011. De uitgaven voor dit jaar komen, volgens de berekeningen, uit op 116,7 miljoen euro. Maandelijks stroomt geld binnen door de verplichte heffing op het loon van alle werknemers die onder de bouw-cao vallen. Dat betekent echter dat gelden ook pas i n de loop van het jaar, geleidelijk, beschikbaar komen.

Ook dit jaar zijn de uitgaven weer hoger dan de inkomsten, waardoor het fonds naar verwachting nog eens 4,1 miljoen euro inteert op de reserve. De nieuwe bezuinigingsmaatregelen komen boven op de bezuinigingen die in 2011 reeds werden doorgevoerd. Het doel is om in 2013 een kostendekkende exploitatie te bereiken. De hoop is dat in de jaren daarna dankzij te realiseren overschotten langzaamaan weer valt te werken aan een vergroting van de reserve.

Organisaties als Fundeon, het SOMA-college, de Stichting Arbouw en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zullen de gevolgen van de bezuinigingen voelen. Minder ruimte zal er ook zijn voor het honoreren van subsidieaanvragen van derden zoals werkgevers- en werknemersorganisaties. Verder wordt nog “gekeken naar de efficiëntie van enkele subsidieprojecten zoals het Loopbaantraject Bouw & Infra”.

Ook de zogeheten tegemoetkomingsgelden voor de werkgevers die de leerling-werknemers opleiden, zijn omlaag gegaan. Dat werd onder meer mogelijk doordat bij de nieuwe cao-afspraken is geregeld dat de doorbetaling van de schooldag voor leerling-bouwvakkers vervalt vanaf dit schooljaar. Fundeon zag zoals eerder gemeld de bui al aankomen en ontwikkelde vooruitlopend daarop zelf vast een plan voor forse besparingen.

Dat het aantal leerling-bouwvakkers door de crisis fors afneemt, heeft ook een dempend effect op de uitgaven van het O&O-fonds en is in die zin een geluk bij een ongeluk. Op zichzelf is de afname van de instroom voor de to ekomst van de bouw ongewenst, is de algemene overtuiging binnen de sector.

Het tekort bij het O&O-fonds dit jaar (4,1 miljoen) is al een stuk lager dan dat in voorgaande jaren. In de periode 2009-2011 hakte vooral het project Anticyclisch Opleiden er fors in. Hieraan is in totaal 40 miljoen uitgegeven. In de jaren van 2008 tot en met 2011 bedroeg het tekort achtereenvolgens 29,4, 37,7, 71,2 en 23,3 miljoen euro.

Reageer op dit artikel