nieuws

Geluidskaart blijkt effectief

bouwbreed

Gemeenten en provincies krijgen meer aandacht voor oplossingen van geluidshinder. Dat is een van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe geluidskaarten, stellen geluidsdeskundigen.

Meer geluidsschermen en stiller asfalt op gemeentelijke en provinciale wegen

Afgelopen week presenteerden Rijk, provincies en grote gemeenten de nieuwe geluidsbelastingkaarten voor spoor, industrie, wegen en luchthavens. Een Europese vijfjaarlijkse verplichting. “Met name bij de provincies en de gemeenten zie je meer bewustwording van geluidshinder doordat het probleem nu inzichtelijker is”, signaleert geluidsdeskundige Henk de Kluijver van adviesbureau dBvision. “Het Rijk heeft al een miljard euro uitgetrokken voor geluidsreducerende maatregelen. En met de Swung zijn ook harde normen voor het spoor en de rijkswegen gesteld.”

Decentrale overheden vallen nog onder de Wet geluidhinder. “Die stelt vooral eisen bij nieuwbouw van woningen of wegen en bij te hoge geluidsbelastingen die al bestonden toen de Wet geluidhinder in het leven werd geroepen. Maar voor bijvoorbeeld de toename van verkeer op bestaande wegen regelt die wet nu niets. Gelukkig zijn steeds meer provincies en gemeenten zich bewust van dit probleem.”

De geluidskaarten helpen wethouders bij het maken van afwegingen en tonen de effecten van bepaalde investeringen, denkt Miriam Weber, hoofd afdeling geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Erik Roelofsen, directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder, ziet dat sommige provincies vooruitstrevender zijn dan andere. “Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland zijn ambitieus. Zij treffen veel maatregelen en hebben er geld voor vrijgemaakt.”

Volgens De Kluijver waren dergelijke investeringen 10 jaar geleden nog niet mogelijk. “De producten waren er nog niet. Maar wegenbouwers signaleerden de vraag en ontwikkelden nieuwe, geluidsstillere wegdekken.”

Of het met de bestrijding van geluidsoverlast nu beter of slechter gaat dan vijf jaar geleden, is volgens de deskundigen niet eenvoudig te zeggen. Vaak gebruiken andere marktpartijen andere geluidsmodellen, de computermodellen zijn verfijnder en gedetailleerder, de bebouwing is veranderd en de verkeersstromen zijn groter of kleiner geworden.

Nieuwe actieplannen moeten in de zomer van 2013 klaar zijn.

Reageer op dit artikel