nieuws

Nieuwe grenzen aan geluid van 
wegen en sporen

bouwbreed

Nieuwe regels voor geluidsoverlast rond rijkswegen en spoortrajecten zijn sinds deze week van kracht. Als de overlast in de loop van jaren door een verandering in de infrastructuur of intensiever gebruik toeneemt, moeten er maatregelen getroffen worden.

De nieuwe geluidregels voor rijkswegen en spoorwegen, bekend onder de naam Swung (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), vormen de eerste fundamentele wijziging sinds de invoering van de Wet geluidhinder, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De nieuwe regels worden in de Wet milieubeheer opgenomen. Ze bevatten geluidsproductieplafonds voor totaal zo’n 120.000 referentiepunten langs de rijks- en spoorwegen. De beheerders daarvan, Rijkswaterstaat en ProRail, moeten voortaan bewaken dat er niet meer geluid geproduceerd wordt dan de plafonds toelaten.

Daarnaast wordt het gemakkelijker om aanpassingen aan het wegennet te verrichten, zolang maar vast staat dat de akoestische consequenties binnen de gestelde grenzen blijven.

Tot nu toe werd alleen bij de aanleg of een verbouwing van spoor- en rijkswegen berekend hoeveel geluid deze zouden gaan veroorzaken. Als de feitelijke verkeersdrukte en daarmee de geluidsbelasting in de loop der jaren groeide, waren extra maatregelen niet vereist.

Voortaan zijn voor alle rijks- en spoorwegen geluidsproductieplafonds vastgesteld die via internet raadpleegbaar zijn. Jaarlijks zullen Rijkswaterstaat en ProRail verslag uitbrengen over de naleving van die plafonds.

Rijkswaterstaat en ProRail zullen de komende jaren langs het hele rijkswegen- en spoorwegnet nagaan waar woningen een te hoge geluidsbelasting kunnen ondervinden. Voor deze woningen, en ook voor woningen die in het verleden voor sanering bij de toenmalige minister van VROM zijn gemeld, zullen zij een saneringsprogramma voorleggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volgens de nieuwe wet moeten de maatregelen uit die saneringsprogramma’s, zoals de aanleg van raildempers, de bouw van geluidschermen en de isolatie van woningen, binnen ongeveer tien jaar uitgevoerd zijn.

Reageer op dit artikel