nieuws

Reputatie werkgever steeds belangrijker

bouwbreed

Bouwprofessionals hechten grote waarde aan de reputatie van het bedrijf waarvoor zij werken. Het imago van de werkgever weegt zelfs net iets zwaarder dan baanzekerheid. Andere factoren die hoog scoren, zijn de opleidings- en loopbaanmogelijkheden en de beschikbaarheid van nieuwe technologie. Telewerken en flexibele werktijden volgen daarna.

Uit de resultaten van de dit jaar voor de tweede keer gehouden salaris­enquête van Cobouw en Bureau Berenschot blijkt dat voor 95 procent van de respondenten het imago van de werkgever medebepalend is voor de mate van tevredenheid over het werk. Baanzekerheid is dat voor 94,4 procent van de ondervraagden. In beide gevallen betekent dit een forse toename in vergelijking met vorig jaar.

Het salarisonderzoek werd eind 2010 en begin 2011 voor het eerst gehouden. In maart en april dit jaar volgde de tweede enquête. Ditmaal namen 641 respondenten deel. De geënquêteerden komen uit alle geledingen van de sector.

De voortdurende recessie baart de ondervraagden meer zorgen dan de hoogte van het eigen salaris, blijkt uit de onderzoeksresultaten. De afname van de vraag naar producten en diensten, en het ontbreken van budget om gewenste doelen te bereiken, wegen eveneens zwaarder dan de zorg over het maandinkomen. Mogelijke concurrentie door zzp’ers en werknemers uit andere landen leidt bij ongeveer de helft van de ondervraagden tot zorgen. In vergelijking met het vorige onderzoek zijn de zorgen over vrijwel de hele linie wel toegenomen. Bij architectenbureaus zijn de zorgen het grootst, gevolgd door projectontwikkelaars en de (semi)overheid. Medewerkers van woningcorporaties maken zich relatief weinig zorgen.

Zorgpunten

In vergelijking met het voorjaar van 2011 maken vooral medewerkers van projectontwikkelaars en architectenbureaus zich meer zorgen. Belangrijkste zorgpunten voor projectontwikkelaars zijn de afname van producten en diensten (toename van 39 procent) en bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden (plus 13 procent). Bij architectenbureaus zijn dit voornamelijk de voortdurende recessie (18 procent verschil) en de afname van producten en diensten (toename 18 procent). Letterlijk alle respondenten die werkzaam zijn bij architectenbureaus en projectontwikkelaars, geven aan zich zorgen te maken over de aanhoudende crisis en de afname van producten en diensten.

Flexibel werken is in de bouw geen uitzondering meer. Ruim twee op de drie werknemers kunnen hun tijden flexibel indelen en hebben de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Meestal gebeurt dit op een laptop: 65 procent van de ondervraagden heeft er één tot zijn beschikking. Een kwart kan op eigen apparatuur voor de baas werken, 9 procent heeft de beschikking over een tablet van de werkgever. Van alle medewerkers van architectenbureaus beschikt ruim 20 procent over een tablet. Woningcorporaties zijn het verst met het laten werken van personeel op eigen apparatuur ( bring your own device).

Verreweg de grootste groep van de ondervraagden werkt een relatief beperkt aantal uren thuis. Dan gaat het om 10 procent van de werktijd of minder. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan gemiddeld maximaal één dag per week vanuit huis te werken. Driekwart van de ondervraagden vindt het belangrijk om flexibel en ‘werkplekonafhankelijk’ te kunnen of mogen werken.

De respondenten geven aan dat de mogelijkheden voor flexibel en thuis werken licht zijn afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Bij projectontwikkelaars en de (semi)overheid is thuiswerken het populairst.

Over het algemeen lijken bouwprofessionals tevreden met hun werk. Een ruime meerderheid zegt een goede balans tussen werk en privé te ervaren en heeft in de eigen beleving voldoende vrijheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Een overgrote meerderheid voelt ook voldoende vertrouwen van de leidinggevende. Vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek in 2010 en het voorjaar van 2011, is dit gevoelde vertrouwen licht gestegen.

De ervaren balans tussen werk en privé is eveneens licht verbeterd. Op een schaal van 1 tot 5 waardeert de gemiddelde medewerker deze balans met een 3,7. Dat is 0,2 punt hoger dan vorig jaar. Positieve uitschieters zijn de architecten en de toeleveranciers, met een verhoging van 0,7 punt. Medewerkers van corporaties vormen een negatieve uitzondering: zij ervaren een verslechtering van de balans werk/privé met 0,7 punt.

De beleving van vrijheid is nagenoeg gelijk gebleven. Hier hebben de respondenten een gemiddelde van 4,1 ingevuld op een schaal van 5. Omgerekend is dit dus een dikke 8. De meeste vrijheid wordt ervaren bij de (semi) overheid. De minste vrijheid bij aannemers in de grond-, weg- en waterbouw en bij projectontwikkelaars (3,9).

Baanzekerheid en de beschikbaarheid van nieuwe technologie zijn belangrijker geworden in vergelijking met vorig jaar. Flexibele werktijden en ruimte voor ondernemerschap hebben afgelopen jaar juist fors aan belang ingeboet.

Als het gaat om tevredenheid, wordt veel waarde gehecht aan collegialiteit, de sfeer op het werk en het salaris.

Klik hier voor de grafiek met de salarissen per functiegroep, de populairste lease-auto’s in de bouw en de top 10 van meest bekende en meest geliefde bouwbedrijven

Reageer op dit artikel