nieuws

Geen garantie voor gunning

bouwbreed

Het is altijd twee weken spannend wanneer het voornemen tot gunning bekend is gemaakt. Toch brengt het verstrijken van de Alcatel-termijn niet automatisch gunning van de opdracht met zich mee. In sommige gevallen kunnen de handen nog beter even ín de mouwen blijven, zo leert de volgende casus. Een doorgestarte failliet (‘DoorstartInfra’) schreef in op […]

Het is altijd twee weken spannend wanneer het voornemen tot gunning bekend is gemaakt. Toch brengt het verstrijken van de Alcatel-termijn niet automatisch gunning van de opdracht met zich mee. In sommige gevallen kunnen de handen nog beter even ín de mouwen blijven, zo leert de volgende casus.

Een doorgestarte failliet (‘DoorstartInfra’) schreef in op een aanbesteding gehouden door de gemeente Midden-Drenthe. Al eerder schreef ik op deze plek over de problemen waar een doorstartende failliet tegenaan loopt bij aanbestedingen (‘De doorstartende failliet; hoe moet het niet’), en DoorstartInfra liep inderdaad tegen zo’n probleem aan. DoorstartInfra had gebruik gemaakt van omzetgegevens van FaillietInfra. Tijdens (!) de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente daarover contact gehad met de advocaat van DoorstartInfra en besloten de omzetcijfers te accepteren. Dat had de gemeente beter niet kunnen doen, zo zal blijken. De gemeente was voornemens DoorstartInfra de opdracht te gunnen, en maakte dit voornemen op 3 januari bekend. Een van de andere inschrijvers besloot om de gemeente te wijzen op de onmogelijkheid om de omzetcijfers van FaillietInfra te accepteren. De gemeente besloot daardoor op 17 februari (dus anderhalve maand later) om haar gunningsvoornemen van 3 januari in te trekken.

DoorstartInfra pikte dat niet en startte een kort geding. Over de verstreken Alcatel-termijn zegt de voorzieningenrechter het volgende: de strekking van de Alcatel-termijn brengt niet mee dat na het verstrijken van deze termijn zonder meer moet worden overgegaan tot het sluiten van een contract met de door de aanbestedende dienst geselecteerde inschrijver. Ook het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel verplichten daar niet zonder meer toe, zolang in een concrete situatie geen binding is ontstaan, bijvoorbeeld door het doen van een toezegging zonder voorbehoud.

Echter, ook in dat laatste geval kunnen zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die objectief rechtvaardigen dat niet tot het sluiten van een contract wordt overgegaan. Het gelijkheidsbeginsel, dat onder meer eist dat slechts geldige inschrijvingen meedingen, heeft een zo sterke werking dat, bij ontdekking dat er sprake was van een ongeldige inschrijving, deze alsnog moet worden uitgesloten.

De gemeente mocht haar gunningsvoornemen inslikken, maar moest wel de proceskosten betalen.

Reageer op dit artikel