nieuws

Commentaar / Aan de slag

bouwbreed

Hemelbestormend lijkt het niet, ook geeft het de bouw op korte termijn nauwelijks soelaas, toch is het goed dat het Bouwteam nu bevallen is van ‘De bouw in actie(s)!’.

In heldere bewoordingen wordt geschetst wat er moet gebeuren om de bouw klaar te stomen voor de toekomst. Van aanbod- naar vraaggestuurd en duurzaamheid zijn daarbij leidende begrippen. Dat daarbij de nabije, ongewisse toekomst buiten beschouwing is gebleven, is jammer, maar dat was ook niet de taak van het Bouwteam.Het stuk is ook nog niet af. Tien actiepunten voor de korte termijn en zeven routekaarten. Die laatste moeten allemaal nog nader worden uitgewerkt. Voor een aantal is dat ook begrijpelijk, al was het maar omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, dat in de tijd die het Bouwteam was gegund een doorwrochte oplossing niet haalbaar was. Beter dan half werk leveren is iets langer de tijd nemen.Waar het nu op aankomt is dat het stuk niet louter papier blijft. Tijdens de presentatie beloofde zowel Joop van Oosten als minister Spies dat dit absoluut niet de bedoeling en nog minder het geval zal zijn. Spies noemde zelfs al enkele punten waarmee ze in elk geval zelf aan de slag gaat, zoals verduurzaming.Op andere punten is zij mede afhankelijk van andere partijen in het veld. Bijvoorbeeld de herstructurering van de kantorenmarkt waarbij sloop een rol speelt, is iets waaraan vooral marktpartijen hun financiële steun moeten geven. Hooguit kan de minister op het gebied van regelgeving faciliteren.Nu is het zaak het momentum te pakken en aan de slag te gaan. Laten er vanuit de sector personen en instanties opstaan die de kar gaan trekken en meedenken over de nadere invulling van de routekaarten. Alleen op die manier wordt het doel bereikt: de bouw sterker uit de crisis laten komen.

Reageer op dit artikel