nieuws

Onderhandelingsprocedure

bouwbreed

Als bij een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure geen geschikte inschrijvingen zijn ingediend, mag een aanbestedende dienst gebruik maken van de onderhandelingsprocedure.

De vraag is welke partijen de aanbestedende dienst hiervoor moeten uitnodigen. Moeten ook partijen worden uitgenodigd die een ongeldige inschrijving deden? Artikel 5.4.3 ARW 2005 bepaalt namelijk in dit verband slechts dat de aanbesteder alle inschrijvers moet uitnodigen die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 5.8 tot en met 5.13 en die gedurende de voorgaande procedure inschrijvingen hebben ingediend die aan de ‘formele eisen’ van die voorafgaande procedure voldoen. De artikelen 5.8 tot en met 5.13 gaan over de gebruikelijke eisen rondom integriteit, solvabiliteit, financiële draagkracht en ervaring. Met ‘formele eisen’ wordt meestal gedoeld op de vereiste handtekeningen, dat zaken goed zijn ingevuld, geen bijlagen ontbreken, enzovoorts.

Maar wat als een ontwerp niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan? In de aanbestedingsdocumenten was namelijk bepaald dat voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden het huidige bestemmingsplan het uitgangspunt was en dat het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw moest voldoen aan dat bestemmingsplan. En dat deed de inschrijving niet. In het ontwerp bleek de geplande school grotendeels buiten het op de plankaart aangegeven bebouwingsoppervlak gesitueerd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldeed de inschrijving hiermee niet aan de eisen, zodat zij ongeldig was. Maar is dit nu ook zo’n formele ongeldigheid als hiervoor bedoeld?

De gepasseerde inschrijver vond van niet en stelde dat de gemeente haar had moeten uitnodigen voor de onderhandelingen. De voorzieningenrechter kon dit standpunt niet volgen. Tot “inschrijvers (…) die inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van die voorafgaande procedure voldoen” moeten naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen inschrijvers worden gerekend die een geldige inschrijving hebben gedaan. Wanneer een inschrijving ongeldig is verklaard omdat niet een ontwerp is ingediend dat past binnen het bestemmingsplan, wat duidelijk wel een vereiste was, dan hoeft de inschrijver dus niet tot de onderhandelingen te worden toegelaten. Heel formeel viel voor het standpunt van de inschrijver wat te zeggen, maar helaas: eens ongeldig blijft ongeldig.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels