nieuws

Boekbespreking: Wetgeving over flora en fauna helder toegelicht

bouwbreed

Boekbespreking: Wetgeving over flora en fauna helder toegelicht

Wetten en regels op het gebied van flora en fauna vormen ingewikkelde materie. In het boek Natuur en ruimte, verschenen bij uitgeverij Berghauser Pont Publishing, komt onder meer ter sprake hoe deze regelgeving zich verhoudt tot bestemmings- en bouwplannen.

“Hoe houden we voldoende rekening met natuurwaarden bij het opstellen van het bestemmings plan? Moet een bouwproject worden stilgelegd omdat oeverzwaluwen in het bouwzand zijn gaan broeden?” Het zijn twee vragen die worden gesteld op de flaptekst van het boek Natuur en ruimte. Het zijn interessante kwesties die in het betreffende boek echter moeilijk zijn terug te vinden. En daarmee is meteen het zwakke punt van Natuur en ruimte benoemd. Het boek gaat uitgebreid in op de wet- en regelgeving op het gebied van flora en fauna en legt een link tussen de ontwikkeling van bestemmingsplannen en de uiteindelijke uitvoering daarvan. Maar praktijkvoorbeelden worden door de auteurs, Luuk Boerema en Eelco de Jong, niet altijd even duidelijk over het voetlicht gebracht. En dat is jammer. Wat te doen als oeverzwaluwen in het bouwzand broeden? Of als zich op een bouwplaats een dassenburcht blijkt te bevinden? Wie het boek bestudeert, krijgt weliswaar een indruk van hoe dan te handelen, maar de problematiek had concreter naar voren kunnen worden gebracht. De wet- en regelgeving op het gebied van flora en fauna is ingewikkeld. Maar er is voldoende jurisprudentie om aan de hand van casussen zaken te verduidelijken. Op dat punt had de opbouw van het boek praktischer gekund. Hetgeen niet betekent dat Natuur en ruimte geen waardevolle inleiding biedt in de wetgeving op het gebied van flora en fauna. Het boek geeft juist een helder geschreven inzicht in die lastige materie. Dat de stof zo moeizaam is te verwerken, komt onder meer doordat zowel Nederlands recht als Europese regelgeving van toepassing is. “De Flora en Faunawet is een ingewikkelde wet”, constateren de auteurs. “Dat komt omdat de wet een implementatie vormt van Europese richtlijnen, maar ook omdat de materiële normstelling maar ten dele in de wet zelf staat.” Gezien de moeilijkheidsgraad van de materie valt het soepele taalgebruik op. Citaten buiten beschouwing gelaten, struikelt de lezer nergens over moeilijk toegankelijk juridisch jargon. De uitleggende vertelwijze van Boerema en De Jong komt helder naar voren in alle hoofdstukken. En ook al is Natuur en Ruimte zeker geen naslagwerk met pasklare oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen op het punt waar flora, fauna en bouw elkaar raken, het is wel een informatief boek. En dat maakt Natuur en ruimte tot een waardevolle publicatie voor aannemers en ontwikkelende bouwers.

Reageer op dit artikel