nieuws

Top 5 van belangrijkste 
wijzigingen in Bouwbesluit

bouwbreed

Top 5 van belangrijkste 
wijzigingen in Bouwbesluit

Aan de vooravond van de stelselwijziging van de bouwregels maakte Cobouw een laatste rondgang langs Bouwbesluitdeskundigen voor hun belangrijkste veranderingen die het nieuwe regelstelsel teweeg brengt. Een top 5.

5. De opvang- en doorstroomcapaciteit

Met ernstige concurrentie van andere ingrijpende wijzigingen is op de vijfde plaats terechtgekomen: De uniformering van opvang- en doorstroomcapaciteit bij brandveiligheidseisen. Hoe snel kunnen gebruikers een brandend gebouw verlaten? Voorheen waren er alleen niet-verplichtende richtlijnen en bepaalden gemeenten de eisen zelf. Dat leidde lokaal tot grote verschillen. “Het Bouwbesluit bevat nu rekenregels voor berekening van de ontruimingstijd”, legt Johan Koudijs, directeur van ingenieursbureau DGMR, uit. Volgens Luc Schaap, adviseur bij ingenieursbureau LBP Sight en gespecialiseerd in bouwfisica, worden in sommige gemeenten de eisen nu strenger. Op andere plaatsen versoepelen de brandveiligheidseisen. “Zo eiste Amsterdam bijna voor iedere twee klassen een trap. Dat is onder het nieuwe Bouwbesluit niet meer mogelijk”, memoreert Schaap. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. “De berekeningsmethodiek is echter nog wel erg ingewikkeld en de toegezegde berekeningssoftware door het ministerie is er nog niet.”

4. Geluidswering verkeers- lawaai

Voorheen moest voor ieder nieuw woningproject een berekening worden gemaakt van de nabije verkeersbelasting zodat op basis daarop de geluidsbelasting aan de gevel kon worden berekend en eventuele maatregelen konden worden genomen. In het nieuwe regelstelsel mag men uitgaan van de verkeersbelasting zoals die in het bestemmingsplan staat genoemd. Dat scheelt onderzoekskosten. Al kan dit wel ervoor zorgen dat de vereiste maatregelen duurder uitkomen dan strikt noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld geen rekening kan worden gehouden met dempende gevels.

3. Persoonsbenadering

Hoog op veel lijstjes van de deskundigen staat de persoonsbenadering. Deze vervangt de huidige bezettingsgraadklasse. Niet langer worden ventilatie-eisen en brandveiligheidseisen berekend op basis van het aantal vierkante meters van een gebouw in combinatie met een maximale bezetting. “Dit maakt de regels eenvoudiger te begrijpen”, stelt Schaap. Door het aantal gebruikers als leidraad te nemen kunnen maatregelen in de ene instantie verzwaren en in de andere instantie verminderen. “De maatregelen zijn reëeler”, concludeert hij. “Want je telt de maximale bezetting van de gebruiksruimten niet bij elkaar op, zoals nu nog wel het geval is. Een werknemer kan per slot van rekening niet zowel op zijn werkplek als in de kantine zijn.” Een hoge, bij het Bouwbesluit betrokken ambtenaar, spreekt nadrukkelijk op eigen titel met Cobouw, niet namens het ministerië. Hij gaat ervan uit dat door deze nieuwe regel de ventilatie en brandveiligheid per persoon zal verbeteren.

2. Harde eisen aan bouw- en slooplawaai

“Het Bouwbesluit stelt voor het eerst maximale grenzen aan geluids- en trillingsniveaus bij bouwen en slopen”, schreef Jan Keijzer, adviseur bij LBP Sight onlangs in de Cobouw. “Bij overschrijding kan de gemeente het werk meteen stilleggen.” Vooraf moet de geluids- en trillingsbelasting worden berekend, als het ernaar lijkt dat de grenzen worden overschreden, kan een omgevingsvergunning geweigerd worden. Alleen vooraf kan gemotiveerd een ontheffing aangevraagd worden. Voorspellingen van geluid en trillingen zijn nu nog ongebruikelijk. Meestal wordt de overlast tijdens de uitvoering gemonitord.

1. Verbouweisen

Vrijwel unaniem zijn de deskundigen over de belangrijkste wijziging van het Bouwbesluit: De verbouweisen bij bestaande gebouwen. “Het kan een aanzienlijke stimulans zijn voor de herbestemming”, reageert de ambtenaar. De regeling heeft verstrekkende gevolgen voor werkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad en leegstaande kantoren. De eisen waaraan een pand na verbouwing of herbestemming moet voldoen zijn minder hoog, dus verbouwen wordt beter betaalbaar. Tot 1 april moesten bouwers bij het verbouwen van een bestaand pand de nieuwbouweisen toepassen. Sinds 1 april mogen zij voor verbouwingen het niveau hanteren dat ten tijde van de bouw gold, het zogenoemde ‘rechtens verkregen niveau’. Als een gebouw wijzigt van bestemming, bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat wordt omgetoverd tot wooncomplex, dan gelden de eisen voor de bestaande bouw zoals die in de Woningwet staan. “Voor die panden is er niet zoiets als een rechtens verkregen niveau, omdat voor die functie dat recht nooit verkregen is”, legt Bart Kok, afgestudeerd op het Bouwbesluit en oprichter van ingenieursbureau Lanten, uit. Eerder kon alleen van de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit worden afgeweken door een gemotiveerd verzoek aan de gemeente tot ontheffing. “En geen budget is dan geen goede reden”, weet Kok. Nu is dat verleden tijd. Bedrijven hebben meer zekerheid. Zij weten nu van tevoren aan welke eisen ze moeten voldoen en hoeven niet te wachten op het groen licht van de gemeente. De kosten voor verbouwen en herbestemmen worden lager en regels verschillen niet mee per gemeente, maar zijn landelijk uniform. Een aantal wijzigingen die ook hoog in der rangorde van Bouwbesluitveranderingen terechtkwamen maar die toch speciale vermelding verdienen komen uit de koker van Kok. Bijvoorbeeld de integratie van het Gebruiksbesluit, de plaatselijke bouwverordening, aanvullende regels voor veiligheid van tunnels in het nieuwe Bouwbesluit. “Dit alles vermindert de beleidsvrijheid van gemeenten en zorgt dus voor grotere uniformiteit van regelgeving”, legt hij uit. Ook noemt hij het nieuwe onderscheid tussen verblijfsgebied en functiegebied. “Voorheen moest je er altijd vanuit gaan dat een ruimte ook een verblijfsruimte is, ook al gaat het bijvoorbeeld om een fabriekshal waar alleen maar machines staan.” Nu geldt voor die categorie de eisen aan een functiegebied. “Waardoor ze met minder hoge eisen en dus goedkoper gebouwd kunnen worden.” Meerdere experts noemden ook de toevoeging van eisen aan installatiegeluid. Installaties mogen in woningen nog maar maximaal 30 dB produceren. Woningen worden daardoor aanzienlijk stiller. Terug van weggeweest is de eis dat verblijfsruimten een raam moeten hebben dat openkan. De wijk Vathorst in Amersfoort bewees dat het schrappen van de regel in het vorige Bouwbesluit geen goed idee was geweest.n

Dit is het vierde en laatste deel in een serie over het Bouwbesluit 2012. De eerste drie delen stonden in Cobouw van 28, 29 en 30 maart.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels