nieuws

Tenderned krijgt nog geen applaus

bouwbreed

Veel decentrale overheden zijn ontevreden over Tenderned. Mede daarom willen ze uitstel van de verplichting tot elektronisch aanbesteden.

In een commentaar op de ideeën van de Europese Commissie over nieuwe aanbestedingsrichtlijnen juichen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen het gebruik van elektronische middelen bij aanbestedingen toe. Maar het voorstel van de commissie om die middelen in twee jaar verplicht te stellen, is voor lagere overheden te snel. “Dat is veel te ambitieus en legt aanbestedende diensten kostbare verplichtingen op die zij niet zelf kunnen beïnvloeden omdat de verplichting wordt opgelegd aan de lidstaten. In Nederland wordt Tenderned aangewezen in de Aanbestedingswet, Veel decentrale overheden zijn momenteel niet tevreden over Tenderned”, aldus het commentaar. Net als tijdens hun lobby bij de Aanbestedingswet bepleiten de drie organisaties veel meer vrijheid om zelf te kiezen hoe ze willen aanbesteden. Daartoe is volgens hen in ieder geval nodig dat de drempelbedragen waarboven Europees aanbesteden zonder meer verplicht is, hoger worden vastgesteld.

Professionaliteit

Daarnaast pleiten ze voor een flexibele, lichte procedure die zowel de transparantie van het proces waarborgt als de professionaliteit van de aanbestedende diensten de ruimte biedt. Daarbij moet het dan niet aan lidstaten worden overgelaten of die het in nationale wetgeving willen opnemen. Dat moet verplicht worden, vinden zij. Verder zijn ze mordicus tegen het instellen van een aanbestedingsautoriteit. Die zou de naleving van de regels moeten bevorderen. “Wij zijn het principieel niet eens met deze aanpak. Wij vinden dat er meer vertrouwen moet zijn in democratische controle op aanbestedende diensten”, aldus de organisaties. Zij wijzen er op dat in Nederland fouten aan het licht komen door de jaarlijkse toetsing van de uitgevoerde aanbestedingen. Rechters kunnen ook ingrijpen. Een autoriteit is dan ook volstrekt onnodig, vinden ze.

Reageer op dit artikel