nieuws

Samen sterk in het bouwpensioenfonds

bouwbreed Premium

Bijna alle pensioenfondsen hebben het moeilijk. Aansluiting van de kleinere bedrijfstakpensioenfondsen bij het Pensioenfonds voor de Bouw biedt voordelen, meent Arend van Wijgaarden. Samengaan heeft een positief effect op de uitvoeringskosten.

In deze krant werd onlangs een helder inzicht verschaft in de pensioensituatie binnen de bouwnijverheid in brede zin. Ondanks de sombere ondertoon van het stuk blijft de wijze waarop wij in Nederland onze pensioenen hebben georganiseerd op z’n minst één van, zo niet dé beste methode ter wereld. De oorzaak van de ontstane situatie dient vooral gezocht te worden in de wereldwijde schokken op de financiële markten; de lage rente en de gestegen levensverwachting. De mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie zijn de afgelopen maanden ruimschoots besproken.Het is dan ook niet voor niets dat wij als CNV vorig jaar hebben ingestemd met het pensioenakkoord.Omdat bijna alle fondsen het moeilijk hebben is het in ieders belang om daar waar voordeel te behalen valt, dit ook te doen. Ik denk hierbij aan efficiency- en schaalvoordelen en natuurlijk ook aan mogelijkheden om het rendement en daarmee de dekkingsgraad te verhogen.

Voordelen

In het kader van de algehele malaise bij de fondsen in de bouw wil ik graag een lans breken voor aansluiting van de kleinere bedrijfstakpensioenfondsen bij het pensioenfonds voor de Bouw (Bpf Bouw). Datzelfde geldt trouwens voor de aan debouwnijverheid gerelateerd ondernemingspensioenfondsen. Dit zal niet alle problemen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen maar biedt wel een aantal concrete voordelen:Op de eerste plaats heeft samengaan een positief effect op de uitvoeringskosten. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat de uitvoeringskosten van een bouwpensioenfonds vele malen lager zijn dan die van een ondernemingspensioenfonds dat zijn pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar heeft immers altijd een winstoogmerk, wat bij bouwpensioenfondsen niet het geval is. Daarnaast geldt ook dat de uitvoeringskosten van kleinere bouwpensioenfondsen een onevenredig groot onderdeel uitmaken van de kosten van de regeling. Werkgevers zien onnodig veel premiegeld, dat voor het pensioen van hun werknemers bedoeld is, verdwijnen in de zakken van de uitvoerders. Afhankelijk van het gezichtspunt betaal je als werkgever dus te veel of krijg je als werknemer te weinig.Een tweede reden is dat het perspectief op rendement waarschijnlijk beter is dan bij kleinere fondsen. Het grotere fonds voert waarschijnlijk een iets risicovoller beleid waardoor het herstelperspectief bij een aantrekkende rente beter is dan bij fondsen die hun renterisico breder (moeten) afdekken.Een derde argument is gelegen is het mogelijk kunnen hanteren van een andere sterftetafel. Kleinere fondsen zijn gehouden aan de meer algemene sterftecijfers. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw mag rekenen met fonds specifieke tabellen. Overgang van sterftetafel kan voor de kleinere fondsen een verbetering van hun dekkingsgraad betekenen.

Consequenties

Natuurlijk is een overgang geen beslissing om over een nacht ijs te nemen. De overgang zal op zich een flink aantal consequenties hebben. Deze hebben te maken met het overdragen van het vermogen en het eventueel aanpassen van de rechten van de mensen door het verschil in dekkingsgraden.Een ander punt is de inhoud van de regeling. Beleidsmatig lijkt het interessant om ook de inhoud van de regelingen op elkaar af te stemmen. Dit vergroot immers ook de duidelijkheid in de breedheid van de branche en zal positief kunnen uitwerken op het stimuleren van de onderlinge mobiliteit. Van de andere kant kan het bedrijfstak pensioenfonds voor de bouw ook in overweging nemen om als ‘gastheer’ een grotere variëteit aan regelingen mogelijk te maken. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat als er meer werknemers bij het Bpf Bouw aangesloten zijn dit een vergroting van het draagvlak voor het fonds tot gevolg heeft. Al met al voldoende voordelen naar beide kanten om een samengaan nader te onderzoeken.

Reageer op dit artikel