nieuws

Keuring van hijskranen ondermaats

bouwbreed Premium

Keurmeesters wegen tekortkomingen aan hijskranen verschillend, waardoor de veiligheid bij verticaal transport in het geding kan komen.

Tot die conclusie komt de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij dringt aan op heldere en uniforme afkeurcriteria. Die moeten volgens haar leiden tot een “substantiele verbetering” van de keuringen van hijskranen. In 2008 verzocht het ministerie van Sociale Zaken de branche al om de criteria te verbeteren. Op basis van nieuw onderzoek, dat afgelopen jaar is uitgevoerd, komt de inspectiedienst tot het oordeel dat “dit niet is gelukt”. Volgens de inspecteurs is de deskundigheid van de keurmeesters momenteel doorslaggevend voor de kwaliteit van een keuring. Doordat het opleidingsniveau en de ervaring van veel keurmeesters te wensen overlaat, worden in de praktijk te vaak kranen goedgekeurd die eigenlijk afgekeurd hadden moeten worden. Tekortkomingen worden genegeerd of niet op juiste waarde geschat. Ook wordt nog wel eens nagelaten bepaalde aspecten van de kraan te controleren. Daardoor kunnen voor machinisten, maar ook personen die in de directe omgeving van de kraan werken, gevaarlijke situaties ontstaan.

Toezicht

Hijskranen moeten minimaal een keer in de twee jaar worden gekeurd door een van de zes daarvoor aangewezen certificerende en keurende instellingen. Drie van hen presteren volgens de inspectiedienst goed, twee middelmatig en een slecht. Deze laatste staat inmiddels onder verscherpt toezicht. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport geeft in een reactie toe dat er nog “onvoldoende uniform handelen” is inzake de afkeurcriteria. Gewerkt wordt momenteel aan uitgebreidere handleidingen “waarin de gewenste handelwijze van de keurmeester uitvoeriger wordt beschreven”, aldus de stichting.

Reageer op dit artikel