nieuws

juridischStrategisch inschrijven

bouwbreed

In een aanbestedingsprocedure kan een inschrijver zich onder meer onderscheiden door strategisch in te schrijven.

Bij het doen van een strategische inschrijving dient er echter voor te worden gewaakt dat de grenzen van het aanbestedingsrecht en de voorschriften van de aanbestedende dienst niet worden overschreden. In dat geval kan de inschrijving als manipulatief biedgedrag worden gekwalificeerd met een ongeldige aanbieding tot gevolg. De aanbieding past dan naar zijn aard niet binnen het kader dat de aanbestedende dienst heeft vastgesteld. In het algemeen wordt aangenomen dat het bieden van een negatieve prijs voor een onderdeel van een opdracht tot een ongeldige verklaring moet leiden.

In een recente uitspraak (LJN: BV6863) heeft de rechtbank Den Bosch zich uitgelaten over de geldigheid van een dergelijke strategische inschrijving, waarbij de opdracht betrekking had op het preventief en correctief onderhoud van openbare verlichting in een vijftal gemeenten.

Uit de uitspraak kan worden opgemaakt dat de aanbestedende dienst kennelijk strategisch inschrijven heeft proberen te voorkomen door in de aanbestedingsdocumenten te bepalen dat per eenheid alle kosten moeten zijn begrepen die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden gemaakt en componenten zoals winst en risico daarvan geen onderdeel mogen uitmaken. Desondanks heeft een inschrijver toch kans gezien om met negatieve bedragen in te schrijven. De inschrijver achtte dit mogelijk doordat zij met marginale kosten haar eigen storingsdienst kon uitbreiden. Daarnaast bestaat in de praktijk het merendeel van de inzet van de storingswachtdienst uit het afhandelen en oplossen van schadegevallen. Door het aangaan van een contract met een derde, voor het afhandelen van verhaalbare schade, zouden deze marginale kosten kunnen worden gedekt en de meeropbrengst daarvan ten voordele van de aanbestedende dienst kunnen worden verrekend.

Bierman Advocaten

Reageer op dit artikel