nieuws

juridisch Inschrijving onder voorwaarden

bouwbreed Premium

Voorwaarden zijn er in verschillende hoedanigheden. Een inschrijving kan een expliciete voorwaarde bevatten, zoals een beperking van aansprakelijkheid. Een bepaalde aanname of het opnemen van een uitgangspunt kan ook leiden tot een inperking van de verplichtingen van een inschrijver. Het is dan een kwestie van uitleg of sprake is van een inschrijving onder voorwaarden. Wanneer daarvan sprake is, wordt de inschrijving ongeldig verklaard.

Onlangs speelde de vraag of een voorgedrukte verwijzing op standaardbriefpapier naar algemene voorwaarden van de inschrijver al dan niet tot ongeldigheid van de inschrijving moest leiden. Het betrof een door een waterschap uitgeschreven openbare aanbesteding. Het programma van eisen vermeldde onder meer: “Het indienen van een inschrijving houdt in dat door de inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen, wensen en voorwaarden van deze offerte-aanvraag en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd” en “Inschrijvingen die op wezenlijke punten in strijd zijn met deze offerte-aanvraag en bijbehorende documentatie, of gedaan worden onder wezenlijke afwijkende voorwaarden, zijn onregelmatig en daarmee ongeldig.” Tenslotte stond er dat de algemene waterschapsinkoopsvoorwaarden van toepassing zijn en “de toepasselijkheid van eventuele door de inschrijver gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten”. De brief waarmee de inschrijving is aangeboden, is gedrukt op standaardbriefpapier met een verwijzing naar de op de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden. Het waterschap heeft de inschrijving ongeldig verklaard, omdat in de aanbiedingsbrief de waterschapsvoorwaarden zouden zijn uitgesloten en andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De voorzieningenrechter was van oordeel dat het waterschap de inschrijving niet ongeldig heeft mogen verklaren. De verwijzing in de aanbiedingsbrief leidt volgens de rechter niet tot toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de inschrijver. Daarvoor verwijst de rechter naar artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. In het artikel staat dat wanneer aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing geen werking meer toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Volgens de rechter heeft de inschrijver in haar aanbiedingsbrief de waterschapsvoorwaarden nergens uitdrukkelijk van de hand gewezen en daarmee zijn de algemene voorwaarden van de inschrijver niet van toepassing.

Reageer op dit artikel