nieuws

Actieplan nodig voor stageplaatsen

bouwbreed Premium

Er is een groot tekort aan stageplaatsen in de bouw. Volgens Sander van Bodegraven is een gezamenliijk actieplan van alle betrokken partijen nodig om dit tekort weg te werken.

De bouw zit al enkele jaren in een recessie en volgens de laatste prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wordt dat dit jaar nog niet beter. In 2013 komt er een licht herstel, maar de werkgelegenheid trekt niet eerder aan dan in 2014. De werkgelegenheid is de laatste twee jaar alleen al onder cao-personeel met ruim 25.000 werknemers afgenomen.

De instroom van het aantal bouwleerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) daalde in die periode nog harder: van 7000 naar 4500, dat is met ruim een derde. In de vorige crisis zagen we dat een daling van deze praktijkopleiding deels werd gecompenseerd door een stijging van leerlingen in de beroepsopleidende leerweg (bol), maar dat is nu niet het geval. Ook het aantal leerlingen met een schoolopleiding daalt. Over twee jaar trekt de markt weer aan en de huidige instroom is absoluut onvoldoende om dan aan de vraag naar geschoolde arbeid te voldoen.

Vraaguitval

De voornaamste oorzaak van de daling zit in de vraaguitval. Er is onvoldoende werk om leerlingen in de vakopleiding te kunnen aannemen. Met andere woorden: er is nu al sprake van een groot tekort aan stageplaatsen in de bouw. Bbl-leerlingen vallen onder de bouw-cao en hebben recht op een salaris. Circa 80 procent van die leerlingen krijgt een dienstverband bij een opleidingsbedrijf. Van daaruit worden ze uitgeplaatst naar erkende leerbedrijven. Maar als daar geen werk is, komt ook de opnamecapaciteit bij opleidingsbedrijven logischerwijs onder druk te staan. Het is van het grootste belang dat aan deze daling een einde komt en dat de krachten worden gebundeld om het tekort aan stageplaatsen weg te werken. In het cao-overleg dat gaande is, wordt hier ongetwijfeld ook over nagedacht. Welke maatregelen ook genomen worden, de komende tijd is een gezamenlijk actieplan van alle betrokken partijen nodig om het tekort aan opleidingsplaatsen weg te werken.

Wat ons betreft maakt van dat actieplan in elk geval deel uit dat opdrachtgevers – zowel particuliere als publieke – in alle bouwwerken die ze in aanbesteding geven, de bepaling opnemen dat een deel van het bouwvolume moet worden ingevuld door leerlingen in opleiding. Dat kunnen leerlingbouwplaatsen zijn, maar ook alle andere vormen van werk voor opleiding zijn welkom.

Verder is het volgende van belang. Jongeren die nu de bouw in willen, maar niet kunnen, zullen voor een andere sector kiezen. Dat werkt negatief uit op het advies van scholen aan jongeren die nog niet weten waar ze hun opleiding willen vervolgen. We moeten dan ook alle zeilen bijzetten om op zowel vmbo- als mbo-scholen het perspectief te kunnen schetsen dat er wel degelijk een goede boterham te verdienen valt in de bouw.

Daarnaast moeten we rekening houden met een verschraling en vermindering van het aanbod van jongeren, puur door demografische oorzaken.

Meer aandacht

Daarom is er naast focus op de scholen ook meer aandacht nodig voor het bevorderen van zij-instroom. Nieuwe arrangementen – bijvoorbeeld met het UWV Werkbedrijf via sectorale steunpunten bouw – kunnen een bijdrage leveren aan de instroom uit die categorie. Maar we zullen ook ons scholingsaanbod moeten aanpassen: naast de huidige leerwegen in de bbl en de bol die we onverminderd belangrijk vinden, moet nieuw, korter en meer op maat gericht opleidingsaanbod beschikbaar komen. We moeten daar niet te lang mee wachten. We kunnen het ons niet permitteren stil te zitten. Fundeon zal zich dan ook blijven inzetten om de sector te voorzien van voldoende geschoolde vakkrachten, in goede en in slechte tijden.

Algemeen directeur Fundeon

Harderwijk

Reageer op dit artikel