nieuws

Provincies kunnen het natuurakkoord uitvoeren

bouwbreed

-De uitvoering van het natuurakkoord gaat van start. Op 8 februari hebben staatssecretaris Bleker en minister Spies met het Interprovinciaal Overleg (IPO) overeenstemming over de uitvoering bereikt.

De provincies die eind 2011 al hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord tussen Rijk en IPO kunnen tot uitvoering overgaan. De overige provincies kunnen op basis van de uitvoeringsafspraken alsnog instemmen of meewerken aan de uitvoering.

De uitvoeringsafspraken geven nadere duidelijkheid over de inzet van grond voor de resterende ontwikkelopgave voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincies krijgen de beschikking over gronden van het Rijk, om zo verder te werken aan de EHS. Er zijn scherpe afspraken gemaakt over de evaluatie die in 2016 zal plaats vinden.

Tot medio 2013 is er voor provincies tijd om de herijkte EHS te begrenzen. De begrenzing is gebaseerd op de omvang van de herijkte EHS die nodig is om te kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen. Ook zijn afspraken vastgelegd over de financiering van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Het Rijk is hiervoor vanaf 2014 verantwoordelijk.

Johan Remkes, voorzitter van het IPO is positief over het bereikte akkoord: ”Deze afspraken geven meer vertrouwen in de uitvoering.” Staatssecretaris Bleker is blij dat deze stap is gezet: “Nu het akkoord voor iedereen helder is, kunnen we beginnen met de uitvoering. Het is een plan dat we ook kunnen realiseren in plaats van er alleen maar over te praten”.

Provinciale Staten van Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Brabant zullen zich opnieuw moeten buigen over het akkoord. Die stemden tegen. Flevoland heeft een definitief oordeel opgeschort in afwachting van overleg over het Oostvaarderswold.

Reageer op dit artikel