nieuws

juridischWel of geen vervaltermijn

bouwbreed Premium

Uit de wet volgt dat een aanbestedende dienst een termijn van tenminste vijftien kalenderdagen in acht moet nemen tussen voorlopige en definitieve gunning (‘de Alcatel-termijn’). Met regelmaat staat ter discussie of inschrijvers ook ná deze periode nog bezwaar kunnen maken.In twee recente kort gedingen kwam de vraag aan de orde of de Alcatel-termijn moest worden aangemerkt als ‘contractuele vervaltermijn’. In het eerste geschil (LJN: BU6428) oordeelde de rechtbank Den Haag dat uitsluitend sprake is van een vervaltermijn als in de aanbestedingsstukken aan het verstrijken van de termijn nadrukkelijk de sanctie van verval van recht is verbonden. Als wordt vermeld dat de inschrijver een geschil aanhangig moet maken binnen vijftien kalenderdagen na datum van verzending van het voornemen van de gunningsbeslissing, is dus geen sprake van een vervaltermijn. Een aldus geformuleerde termijn heeft slechts de strekking afgewezen inschrijvers een termijn te gunnen waarbinnen zij zich tot de rechter kunnen wenden voordat de aanbestedende dienst een overeenkomst sluit met de winnende inschrijver. De eisende partij was dus ontvankelijk in de vorderingen, ook al was de Alcatel-termijn verstreken op het moment waarop de procedure aanhangig werd gemaakt. In het tweede geschil (LJN: BU5360) oordeelde de rechtbank Den Haag dat wél sprake was van een vervaltermijn. In de stukken van deze aanbesteding was het volgende bepaald: “Indien niet binnen vijftien dagen na verzending van de voorgenomen gunning een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de voorgenomen gunning en hebben zij hun rechten terzake verwerkt.” Hieraan was toegevoegd dat het de aanbestedende dienst vrijstond gevolg te geven aan zijn voornemen tot gunning. Met deze formulering wordt uitdrukkelijk het verval van recht verbonden aan het verstrijken van de termijn. De afgewezen inschrijver die het kort geding na deze termijn aanhangig maakte, was daarom niet ontvankelijk in zijn vordering. Aanbestedende diensten én inschrijvers doen er dus goed aan steeds te controleren of de omschrijving van de Alcatel-termijn uitdrukkelijk is verwoord als vervaltermijn. Zo niet, dan is een afgewezen inschrijver in beginsel ook na deze termijn nog ontvankelijk.

13

Advocaat bij Boekel De Nerée NV

Reageer op dit artikel