nieuws

Onderhands of transparant?

bouwbreed Premium

Eerder betoogde ik al dat het wijs is om bij kleinere opdrachten de eenvoudigere onderhandse procedure in te zetten. Zo blijven inschrijfkosten beperkt en worden inschrijvers geprikkeld om kwaliteit te leveren; ze willen de volgende keer immers weer worden uitgenodigd. Onderhandse aanbestedingen en transparantie zijn evenwel niet volledig te rijmen. Als alles transparant moet zijn, […]

Eerder betoogde ik al dat het wijs is om bij kleinere opdrachten de eenvoudigere onderhandse procedure in te zetten. Zo blijven inschrijfkosten beperkt en worden inschrijvers geprikkeld om kwaliteit te leveren; ze willen de volgende keer immers weer worden uitgenodigd. Onderhandse aanbestedingen en transparantie zijn evenwel niet volledig te rijmen. Als alles transparant moet zijn, kan beter voor een openbare procedure met voorafgaande selectie worden gekozen. En veel aanbestedende diensten hangen, begrijpelijkerwijs, erg aan transparantie. Moeten zij om die reden de onderhandse procedure dan maar links laten liggen?

Dat hoeft niet. Een onderhandse procedure kan uitermate transparant worden uitgevoerd. Zo zullen inschrijvers allemaal over dezelfde informatie moeten beschikken. Ook zullen zij steeds door middel van gemotiveerde beslissingen op de hoogte moeten worden gebracht van stappen in de procedure. Zelfs Aanbestedingskalender.nl kan daarbij behulpzaam zijn: ook onderhandse aanbestedingen worden ondersteund, zodat alle inschrijvers toegang hebben tot dezelfde informatie, net als bij een openbare procedure.

Alleen de keuze van de genodigden tot inschrijving hoeft minder transparant te zijn. Dat wil zeggen: bekendmaking van de opdracht vooraf is niet nodig. Ook hoeven dus niet alle potentiële gegadigden uit het hele land, laat staan uit de hele EU, de gelegenheid te krijgen mee te dingen naar deze opdracht. Het wetsvoorstel voor de aanbestedingswet regelt het eigenlijk ook zo, en heel charmant: transparantie en non-discriminatie gelden niet voor het uitnodigen van deelnemers aan een onderhandse procedure. Wat daarvoor wel geldt, is het beginsel van objectiviteit. Objectieve criteria dus, die niet transparant of non-discriminatoir hoeven zijn. Aannemers uit de regio, bijvoorbeeld. Waarmee geen slechte ervaringen zijn opgedaan. En die in redelijkheid in staat geacht mogen worden voldoende capabel te zijn om het werk uit te voeren. En dat moet goed worden gemotiveerd. In die zin is transparantie wel geboden. Zodat wel de vraag mag worden gesteld: waarom zijn deze partijen wel geselecteerd? – want daarvoor moeten immers objectieve criteria gehanteerd zijn. Maar niet de vraag: waarom ben ik niet geselecteerd?. Het is immers geen open inschrijving. Het kan dus onderhands én voor een heel groot gedeelte transparant. Dat moet toch genoeg zijn?

Adviseur aanbestedingsrecht

Reageer op dit artikel