nieuws

NVB niet gerust op rol provincie in nieuwe Natuurwet

bouwbreed Premium

Brancheorganisatie NVB vreest wildgroei als door invoering van de nieuwe Natuurwet overheveling van taken plaatsvindt naar de provincie. De ontwikkelaars willen dat het Rijk goed toezicht houdt om te voorkomen dat in elke provincie een andere interpretatie van de regels ontstaat.

Voorzitter Jo Goossens van de NVB ziet in de nieuwe Natuurwet duidelijke voordelen. Gerekend wordt op een versnelling van de processen. Toch heeft de brancheorganisatie hier en daar haken en ogen ontdekt. De toepassing van de Europese lijst van beschermde dieren blijkt soorten te kennen die in Nederland allesbehalve zeldzaam zijn, zoals de rugstreeppad die met een zekere gretigheid bouwplaatsen opzoekt. De NVB is bang dat de provincies onder druk van de milieubeweging regionale soorten opvoert, waardoor de bouw tegen onredelijke belemmeringen kan oplopen.

De NVB bepleit – als daar de tijd rijp voor is – dat de regering zich inspant om het preventief toezicht voor alle dier- en plantensoorten volledig te schrappen.

De wens om de databank Flora en Fauna te privatiseren vindt Goossens een slecht idee. De aanwezigheid van een goed informatiesysteem betekent volgens hem zowel een belangrijke lastenvermindering voor het bedrijfsleven als een vermindering van de risico’s. De wat Goossens betreft onmisbare databank kan volgens de NVB’er het best in publieke handen blijven.

Reageer op dit artikel