nieuws

Kamp wil cao’s versoepelen

bouwbreed Premium

-Minister Kamp wil met de sociale partners afspraken maken over het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Daarnaast wil hij meer flexibiliteit om van ge-avvde cao’s af te wijken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kamp (werkgelegenheid) afspraken te willen maken met cao-partijen over gewenste ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Die afspraken zouden kunnen worden opgenomen in een actieplan dat gemaakt moet worden om voor algemeen verbindendverklaring in aanmerking te komen.

Met deze oplossing komt de minister tegemoet aan wensen in de Tweede Kamer om het avv’en te koppelen aan afspraken in de cao op sociaal gebied. Daarbij werd door de Kamer gedacht aan onder emer afspraken over het inzetten van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten in een bedrijfstak. Zonder dergelijke afspraken zou een cao niet algemeen verbindend verklaard moeten worden.

Kamp gaat dat net een stap te ver. Hij wijst erop dat als sociale partners geen afspraken op dat terrein willen of kunnen maken en de cao derhalve niet algemeen verbindendend kan worden, hij vreest dat allerlei andere afspraken zoals scholing ook niet meer gemaakt zullen worden. Zonder avv zullen immers niet maatschappelijk gebonden bedrijven een te groot concurrentievoordeel krijgen.

“Het opnemen van afspraken over gedeeltelijk arbeidsgeschikten als avv-voorwaarde leidt dus niet automatisch tot meer afspraken. Het kan zelfs leiden tot minder afspraken over andere zaken die het publiek belang raken”, aldus Kamp, die ook vreest dat er vaker een gang naar de rechter gemaakt zal worden om een besluit om niet te avv’en aan te vechten. Zijn voorkeur gaat dan ook uit naar het maken van centrale afspraken met sociale partners die vervolgens in cao’s verwerkt moeten worden. Als voorbeeld haalt hij het pensioenakkoord aan dat heeft geleid tot cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid van werknemers in een aantal cao’s.

De bewindsman is verder van plan om het dispensatiebeleid in het toetsingskader AVV te versoepelen. Op dit moment kunnen bedrijven met een eigen bedrijfs-cao of subsectoren zoals Het Hellend Dak binnen de bouw dispensatie vragen van de algemene bedrijfstak-cao. Dat kan als zij met een onafhankelijke partij een eigen cao hebben afgesloten. Dat is sinds 2007 heel moeilijk geworden.

Reageer op dit artikel