nieuws

juridischOpnieuw aanbesteden of niet

bouwbreed

Regelmatig wordt een lopende aanbesteding afgebroken waarna de aanbestedende dienst voor de betreffende opdracht een nieuwe aanbesteding uitschrijft. In hoeverre mag na ontvangst van de inschrijvingen de aanbesteding worden afgebroken en vervolgens een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven voor een vergelijkbaar werk?

Aanbestedende diensten mogen vrijwel altijd een lopende aanbesteding afbreken, ook als de inschrijvingen al zijn ingediend. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Den Haag (3 oktober 2011). Deze meende dat de aanbestedende dienst slechts de beslissing tot afbreking van de aanbestedingsprocedure duidelijk moet motiveren op grond van de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira). Zij benadrukte echter dat als de aanbesteding wordt afgebroken terwijl geschikte inschrijvingen zijn ingediend, het niet is toegestaan dezelfde opdracht opnieuw aan te besteden. Een nieuwe aanbesteding is dan uitsluitend toegestaan als de opdracht zo wezenlijk gewijzigd wordt dat in feite sprake is van een nieuwe opdracht.

De vraag wanneer sprake is van zo’n nieuwe opdracht kwam aan de orde bij de rechtbank Den Haag, 5 mei 2011. De rechtbank merkte op dat bijvoorbeeld van belang is in hoeverre de nieuwe aanbesteding kan leiden tot interesse en selectie van andere inschrijvers of in hoeverre de omvang van de werkzaamheden is gewijzigd. De eerste aanbesteding voor onderhoud aan asfaltverhardingen was in de gunningfase ingetrokken waarna een vergelijkbaar werk opnieuw werd aanbesteed. De aanbesteder meende dat sprake was van een wezenlijk gewijzigd werk, onder meer omdat door bezuinigen de omvang ervan sterk was afgenomen. De rechtbank volgde dit standpunt niet, onder meer omdat het oorspronkelijke werk als raamovereenkomst was aanbesteed en de winnende inschrijver niet zonder meer aanspraak kon maken op gunning van alle deelopdrachten. De winnaar had dus niet zonder meer aanspraak op uitvoering van het volledige werk. De rechtbank verbood de nieuwe aanbesteding.Van geval tot geval moet worden beoordeeld of sprake is van een heraanbesteding van dezelfde opdracht of van een aanbesteding van een wezenlijk gewijzigde – en dus nieuwe – opdracht. Belangrijk is bijvoorbeeld in hoeverre de selectie- en gunningcriteria zijn gewijzigd, de omvang van het werk met meer-/minderwerk is aangepast en of de (administratieve) voorwaarden zodanig zijn gewijzigd dat belangrijke risico’s overgaan van inschrijver op aanbestedende dienst. Wordt in de gunningfase een lopende aanbesteding ingetrokken, dan is het raadzaam goed op te letten of het werk opnieuw wordt aanbesteed. Als heraanbesteding plaatsvindt terwijl de opdracht niet wezenlijk gewijzigd is, kan tegen die heraanbesteding worden opgekomen.

Advocaat bij Boekel De Nerée NV

erik.verweij@boekeldeneree.com

Reageer op dit artikel