nieuws

‘Beleid energiebesparing is te zwak’

bouwbreed Premium

Het energiebesparingsbeleid is sinds 1995 te zwak geweest om de doelstellingen op dit gebied te halen. Daardoor dreigt Nederland ook niet te voldoen aan het EU-doel voor CO2-emissies, vindt de Algemene Rekenkamer.

Het kabinet doet er goed aan om een visie te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing. Nu is het beleid versnipperd over verschillende ministeries waardoor ook de Tweede Kamer geen zicht heeft op uitvoering en het halen van de doelen, schrijft de rekenkamer.

De controleurs hebben zelf berekend dat het energieverbruik tussen 1995 en 2007 met 11 procent is gestegen, terwijl een stijging met 4 procent was beoogd. Hierdoor stoot Nederland 13 megaton meer CO2uit dan voorzien. Mede op basis hiervan heeft de Rekenkamer grote twijfels of de doelstellingen van de Europese Unie, 20 procent minder kooldioxide-uitstoot in 2020, gehaald zal worden. Het kabinet gaat er vanuit dat de doelen wel worden gehaald.

Oorzaken

De Rekenkamer signaleert drie oorzaken voor de lagere uitkomsten dan gepland. In de afgelopen jaren zijn er minder en minder krachtige beleidsinstrumenten voor energiebesparing ingezet. Verder hebben de ingezette instrumenten voor de sector industrie aanzienlijk minder resultaat gehad dan gedacht. Ook is te eenzijdig met geld gezwaaid om de investeringskosten te verlagen, terwijl de industrie vaak andere motieven heeft om aan energiebesparing te doen.

Sinds 2008 is er een vierde oorzaak bijgekomen, het Europese CO2-emissiehandelssysteem. De bedoeling daarvan was dat bedrijven zouden betalen voor hun koolstofdioxide-uitstoot, waardoor ze gepusht zouden worden aan energiebesparing te doen. Bedrijven die dat al deden, hoeven niet of nauwelijks te betalen waardoor ze ook geen belang meer hebben bij zuiniger energiegebruik.

Een aanpassing van de energiebelasting kan volgens de Rekenkamer helpen. Die belasting werkt met schijven, maar dan precies verkeerd om. Hoe hoger het verbruik, des te lager het belastingtarief. Draai dat om, vinden de controleurs.

De Rekenkamer vindt dat het kabinet goed moet kijken naar tegenstrijdige maatregelen. Hij wijst daarbij op de afvang en opslag van CO2.Dat leidt tot minder uitstoot, maar tegelijkertijd gebruiken centrales die een opvanginstallatie hebben, meer energie.

Reageer op dit artikel