nieuws

Aanpak krimp vraagt onorthodoxe maatregelen en regionaal maatwerk

bouwbreed Premium

De aanpak van de krimp is geen zaak van landelijk beleid, maar vraagt om onorthodoxe maatregelen en regionaal maatwerk. Dat schrijft Aedes-voorzitter Marc Calon in een brief aan de Tweede Kamer die zich morgen buigt over het onderwerp.

“Het pleidooi voor experimenteerruimte voor regelvrije zones voor zorginstellingen, scholen en woningcorporaties, onder emer om de leefbaarheid op het platte land te vergroten, krijgt wat Aedes betreft veel steun en moet snel ingevoerd worden”, vindt Calon.

Naar aanleiding van gesprekken met deskundigen is de corporatiekoepel er wel achter dat de kennis over de consequenties van de bevolkingsdaling nog onvoldoende is. Ook wordt er te weinig gekeken naar voorbeelden in het buitenland waar het fenomeen al langer speelt. Dat geldt voor het Franse platteland en voor het oostelijk deel van Duitsland.

Calon wijst de Kamerleden erop dat de oorzaken van de krimp niet in de woningmarkt of de volkshuisvesting liggen en de oplossingen dus ook niet, maar de gevolgen wel in de woningmarkt moeten worden opgevangen.

“Waar de krimp al een feit is, moet door herstructurering de balans op de woningmarkt hersteld worden. Waar de krimp nog moet beginnen, moet er tijdig op worden geanticipeerd zodat het geen probleem wordt”, aldus de Aedes-voorzitter.

In zijn visie is de particuliere woningvoorraad het grote probleem bij krimp. Bij gebrek aan belangstelling dreigt juist daar leegstand en verloedering met alle gevolgen van dien voor de waarde van het vastgoed, dus ook van het corporatiebezit.

Corporaties zelf passen in krimpgebieden al enige tijd hun woningvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief aan. “Zij nemen hun verantwoordelijkheid in de transformatie van de sociale huurwoningenvoorraad. Zij hebben wel een belang, maar geen verantwoordelijkheid en geen middelen voor de transformatie van de koopwoningenvoorraad”, houdt Calon de Kamer voor.

Hij pleit nog eens voor een generieke huurverhoging in plaats van de gekozen verhoging van het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel en de 5 procent extra huurverhoging voor scheefwoners. Dat werkt in krimpgebieden niet, schrijft hij.

Reageer op dit artikel