nieuws

water

bouwbreed Premium

Energiecentrales en ziekenhuizen moeten alleen worden gebouwd op plekken waar de kans op overstroming klein is. Dat adviseren de Raden voor leefomgeving en infrastructuur.

Niet bouwen in lage gebieden

Rijk moet scherper letten op gevolgen

De raden, bestaande uit de VROM-raad, de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor Verkeer en Waterstaat, vinden dat het Rijk nu veel te veel kijkt naar bescherming tegen hoogwater inclusief het voldoen aan de normen voor dijken. De maatschappelijke gevolgen voor het gebied achter de dijken in het onverhoopte geval van overstroming blijft onderbelicht.Ook is er te weinig oog voor een snel herstel na een overstroming, schrijven de raden in het advies ‘Tijd voor waterveiligheid’.

Zij pleiten daarin voor een strategie waarin het beperken van overstromingsrisico’s centraal staat. De kans daarop wordt beperkt door programma’s als Ruimte voor de rivier en de dijkversterking. De gevolgen kunnen worden gemitigeerd door geen bebouwing toe te staan in laaggelegen gebieden, is de redenering.

Permanent

De raden vinden dat de verantwoordelijke overheden zich permanent moeten inspannen om de waterveiligheid te verbeteren. Zo moet het Rijk ervoor zorgen dat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen. Ook moet bepaald worden waar de risico’s het grootst zijn en welke derhalve het eerst moeten worden aangepakt.

Daarnaast moeten burgers en bedrijven in laaggelegen gebieden met overstromingsrisico beter geïnformeerd worden. Het gaat dan om bekendheid over vluchtplaatsen en evacuatieroutes.

Ook zullen er voorzieningen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat ict-voorzieningen blijven functioneren. Alleen dan kunnen de maatschappelijke gevolgen van een eventuele overstroming zo beperkt mogelijk blijven, vinden de raden.

Reageer op dit artikel