nieuws

Veelgestelde vragen in 25 jaar Arbouw

bouwbreed

ASBEST: Ik moet in een ruimte werken waar men tegelijkertijd asbesthoudende vloerbedekking moet verwijderen. Mag dit? Nee, dit is niet toegestaan.

Asbesthoudende vloerbedekking mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit bedrijf moet maatregelen nemen zodat anderen niet blootgesteld kunnen worden aan asbest.

Ik heb wanden moeten slopen, waarvan achteraf bleek dat er asbest inzit. Kan ik nu gekeurd worden?

Als u het stof heeft ingeademd, dan is hier helaas niets meer aan te doen. Een keuring heeft niet zoveel zin. Toch is het zinvol om het arbospreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. U kunt dan uitleggen waar, wanneer en op welke wijze de blootstelling heeft plaatsgevonden. De arbodienst zal het dossier van de werknemer het label ‘Asbest’ meegeven. Omdat de eventuele gevolgen van asbestblootstelling zich pas na 25-30 jaar manifesteren, geldt hiervoor een bewaartermijn van 40 jaar.

Het schadelijk effect van asbest wordt sterk versterkt door roken. Als u rookt is stoppen met roken is dus aan te raden. Verder neemt de kans op asbestgerelateerde ziekten toe met de totaal ingeademde dosis, dus in de toekomst moet uw werkgever deze situaties voorkomen

Wij moeten asbesthoudende panelen schilderen. Mag dat?

Ja, gecoate en onbeschadigde asbesthoudende panelen mogen beschilderd worden. Hierbij wordt de werkwijze zoals beschreven in het ‘Protocol Voorbehandelen en schilderen asbestcement materialen’ gevolgd. Dit is vastgelegd in artikel 58.2 van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland.

Verder moet de werkgever het werk melden bij de Arbeidsinspectie en moeten de werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren een opleiding hebben gevolgd. Dit kan onder andere bij Savantis.

LICHAMELIJKE BELASTING

Hoe zwaar mag een werknemer tillen?

In Beleidsregel 5.3-1 Tillen op bouwpaatsen is het volgende vastgelegd:

• Met de hand tillen moet zoveel mogelijk vermeden worden.

• Het maximale gewicht dat één persoon met de hand mag tillen is 25 kg.

• Het maximale gewicht dat twee personen samen mogen tillen is 50 kg.

Ik werk al wekenlang op een modderige bouwplaats. Elke dag kom ik thuis met zere benen en voeten. Dit mag toch niet!?

Werken op een slecht begaanbare bouwplaats kan inderdaad lichamelijke klachten opleveren. Uw werkgever moet maatregelen treffen om de bouwplaats begaanbaar te maken. Bij voorkeur worden al maatregelen getroffen tijdens de werkvoorbereiding, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een van de volgende voorzieningen:

• Een rioleringssysteem met kolken of putten.

• Een zandbed.

• Een drainagenet.

Als deze maatregelen niet getroffen of niet afdoende zijn, kunnen bijvoorbeeld loopplanken gelegd worden. U kunt uw werkgever wijzen op de website van Arbouw over arbovriendelijkehulpmiddelen, waar een voorbeeld van een loopplanksysteem te vinden is (in de categorie Transporthulpmiddelen > Begaanbaar werkpad op de bouwplaats.)

Ik moet panelen van 60 cm hoog via een ladder omhoog brengen en bevestigen tot een hoogte van 2,40 meter. Mag dit?

Nee, een ladder is geen werkplek en zeker geen transportroute voor dagelijkse arbeid. De door u beschreven werkzaamheden zullen vanaf een (rol)steiger moeten plaatsvinden. Daarbij zult u de beschikking moeten hebben over hefmiddelen voor de panelen. Wij raden u aan om een bezoek te brengen aan het arbospreekuur van de bedrijfsarts om deze situatie te bespreken. De arbodienst zou dan ter plekke de situatie kunnen bekijken en advies geven. Een andere mogelijkheid is de Arbeidsinspectie inschakelen als uw werkgever weigert iets te veranderen aan deze onveilige en ongezonde situatie. U kunt (eventueel anoniem) melding doen bij de Arbeidsinspectie. Op de website van de Arbeidsinspectie kunt u adressen en telefoonnummers vinden (www.arbeidsinspectie.nl).

Ik ben glaszetter en moet vaak zware glasplaten tillen. Zijn hier ook hulpmiddelen voor?

Ja, voor het tillen van zware glasplaten zijn diverse hulpmiddelen. Kijk hiervoor eens op de Arbouw website over arbovriendelijkehulpmiddelen.

Samen met uw werkgever kunt u het volgende doen tegen lichamelijke belasting:

• Til en stel alleen ruiten tot 25 kilogram met de hand.

• Til en stel met twee personen alleen ruiten tot 50 kilogram met de hand.

• Gebruik boven de 50 kilogram mechanische hulpmiddelen, zoals de glastakel, glasslee of gevelridder.

• Gebruik vacuüm zuigers bij het handmatig tillen en plaatsen van ruiten.

• Gebruik handschoenen bij het tillen van ruiten.

• Gebruik een mechanische kitverwijderaar voor het verwijderen van glaskit en stopverf.

• Gebruik waar dat kan hoogwerkers en hef- of hangsteigers in plaats van ladders.

MACHINEVEILIGHEID

Is er een certificaat vereist voor het werken met een hoogwerker, graafmachine of heftruck?

Nee, een certificaat niet vereist. Volgens de Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de bestuurder van het materieel doeltreffende instructie heeft ontvangen voordat hij ermee werkt. De wet zegt niet wat ‘doeltreffend’ is, dat moet het bedrijf zelf invullen. De bestuurder moet wel vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften en na instructie de benodigde vaardigheden bezitten. Het is aan te raden om een opleiding te volgen bij fabrikant of importeur. Informeer hiervoor bij uw werkgever.

Indien een grondverzetmachine als hijskraan wordt gebruikt en er een last van meer dan 10 tonmeter wordt gehesen, dan moet de machinist in het bezit zijn van een deskundigheidsbewijs van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT).

Ben ik als werknemer verantwoordelijk als een door mij goedgekeurd arbeidsmiddel toch een gebrek blijkt te hebben?

Nee, de werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de technische staat van het arbeidsmiddel, tenzij u als keurmeester bewust onjuist handelen verweten kan worden. Als u een opleiding heeft gehad (aantoonbaar kennis heeft), kunt u worden aangesproken op het niet gebruiken van die kennis. Als intern inspecteur kunt u echter alleen vaststellen hoe de staat van het arbeidsmiddel is op het moment van beoordelen. Zodra het arbeidsmiddel overgaat in andere handen, kan er al een gebrek ontstaan en kan het arbeidsmiddel onveilig worden.

Mogen wij met niet-gestickerde arbeidsmiddelen werken?

Ja, dat mag. Het is niet verplicht om gekeurde arbeidsmiddelen te merken met een sticker. Een sticker maakt het voor de werknemers wel duidelijk dat het arbeidsmiddel is gekeurd en wordt onderhouden. Maar als een arbeidsmiddel niet gestickerd is, betekent dat niet altijd dat het niet gekeurd is.

Wij moeten met ongekeurd gereedschap werken. Mag ik het werk weigeren?

Nee, u mag het werk alleen weigeren als er onmiddellijk ernstig gevaar dreigt door te werken met het gereedschap. Ga eerst bij de leidinggevende na of het gereedschap inderdaad niet gekeurd is. Het is namelijk niet verplicht om door middel van stickers aan te geven dat arbeidsmiddelen zijn gekeurd. Bij een controle door de Arbeidsinspectie moet de werkgever kunnen aantonen dat de arbeidsmiddelen beoordeeld zijn.

Mijn baas zegt dat ik mijn oorringen uit moet doen tijdens mijn werk aan de houtbewerkingsmachine. Mag hij dit eisen?

Ja. Uw werkgever moet wel aannemelijk kunnen maken dat hij dit uit veiligheidsoogpunt doet. Dit zal uit een risico-inventarisatie moeten blijken. Het uitdoen van de oorringen kan een oplossing zijn, maar ook het bedekken van de oren zou voldoende kunnen zijn om risico te voorkomen.

SCHADELIJKE PRODUCTEN

Er gaan geruchten dat glas- en steenwol kankerverwekkend zijn. Klopt dit?

Nee, glas- en steenwol zijn door de Nederlandse Gezondheidsraad niet aangemerkt als kankerverwekkend. Dit neemt niet weg dat te hoge concentraties glasstofvezels in de lucht irritaties kunnen veroorzaken. De MAC-waarde voor glas-en steenwolvezels bedraagt 2 respirabele vezels per cm3. Bij het verwerken van glas- en steenwol moeten beschermende maatregelen getroffen worden: in slecht geventileerde ruimten stofmasker type P2, handschoenen (type Amerikaantjes) en stofbril.

Wij moeten bij binnenschilderwerk oplosmiddelhoudende verf gebruiken. Volgens mij mag dit niet. Hoe zit dat nou?

Het is over het algemeen inderdaad niet toegestaan om voor binnenschilderwerk oplosmiddelhoudende verf te gebruiken. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals restauratiewerkzaamheden in een beschermd monument en bij het behandelen van muren en/of plafonds die sterk door brand- of roetschade zijn verontreinigd. De werkgever hoeft in deze gevallen meestal geen ontheffing aan te vragen bij de Arbeidsinspectie.

Daarnaast kan het gebeuren dat er geen alternatief is voor een oplosmiddelhoudend product. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het coaten van een betonnen zwembad. In deze gevallen moet de werkgever wel ontheffing aanvragen bij de Arbeidsinspectie.

Tijdens bovengenoemde werkzaamheden moet de volgende beschermende maatregelen treffen:

• Ventilatie.

• In kleine, niet goed te ventileren ruimten: halfgelaatsmasker met filter type A, bij spuiten filtertype A/P2.

• Direct huidcontact vermijden; beschermende kleding, vloeistofdichte handschoenen, type nitrilrubber.

• Bij spuiten, rollen en boven het hoofd werken: ruimzichtbril.

• Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

In alle andere situaties mag binnen niet met oplosmiddelhoudende verf gewerkt worden.

Mogen wij buiten nog wel werken met oplosmiddelhoudende verf?

Ja, buiten werken met oplosmiddelenhoudende verf is toegestaan. Om direct huidcontact te vermijden moet de werkgever beschermende kleding en vloeistofdichte handschoenen verstrekken. Bij spuiten, rollen en boven het hoofd werken moet de werkgever ook nog een ruimzichtbril verstrekken. Afhankelijk van de verspoten hoeveelheid verf per tijdseenheid en mate van nevelvorming kan ademhalingsbescherming noodzakelijk zijn. Eet, drink of rook niet tijdens het werk.

Wij moeten een gevel reinigen met zoutzuur? Mag dit?

Ja, het is toegestaan om te werken met een reinigingsmiddel op basis van zoutzuur. De werkgever moet dan wel de volgende maatregelen treffen:

• Voldoende ventilatie.

• Volgelaatsmasker met filtertype AB/P2.

• Beschermende kleding (zuurbestendig pak).

• Handschoenen type natuurrubber of neopreen.

• Laarzen.

• Oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming.

De werkgever moet zoveel mogelijk neutrale en pasteuze reinigingsmiddelen kiezen voor gevelreiniging.

Wat zijn de risico’s van het werken met epoxyproducten?

Niet-uitgeharde epoxy’s bevatten schadelijke stoffen. Komt uw huid in aanraking met deze stoffen, dan kunt u irritatie, roodheid, jeuk en pijn aan de huid krijgen. Deze irritatie kan eenvoudig overgaan in een huidallergie (allergisch eczeem). Ernstig eczeem kan leiden tot een gebarsten huid en pijnlijke wonden. Als u eenmaal één keer een allergische reactie hebt gehad, zal deze iedere keer dat u met epoxyproducten werkt, terugkeren. U kunt dan dus niet meer met die producten werken en in het ergste geval moet u ander werk zoeken. Raadpleeg voor maatregelen om deze klachten te voorkomen de brochure Werken met epoxyproducten in de afbouw.

Mogen wij een tien jaar oude epoxyvloer schuren?

Ja, epoxyproducten zijn alleen schadelijk zolang ze nog niet uitgehard zijn. Bij het schuren van een tien jaar oude epoxyvloer is er geen risico op de huidaandoeningen en allergieen die horen bij epoxy’s. Wel komt er (hinderlijk) stof vrij en moeten er maatregelen getroffen worden om inademing van stof te voorkomen (in volgorde van voorkeur):

• Alternatieve werkmethoden.

• Water(verneveling) en afzuiging.

• Ventilatie.

• Wisselende werkzaamheden.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (stofmasker met filtertype P2).

Let wel op bij verse epoxyvloeren. Deze lijken volledig uitgehard, maar de schadelijke stoffen blijven nog enkele dagen tot weken aanwezig.

Reageer op dit artikel