nieuws

juridisch Strategisch inschrijven

bouwbreed

AanhefAlgemeen wordt aangenomen dat strategisch inschrijven in beginsel is toegestaan. In jurisprudentie worden hieraan wel enkele grenzen gesteld. Ook kan het bestek strategisch inschrijven beperken. Zo’n beperking komt onder andere voor in de Standaard RAW Bepalingen.Vonnis van de Rechtbank Dordrecht van 30 juni 2011 (LJN: BQ9811)

De zaak die speelde bij de Rechtbank Dordrecht betrof een aanbesteding voor het aanbrengen van asfaltverhardingen. In artikel 01.01.03 lid 2 van de toepasselijke Standaard 2005 wordt – samengevat – bepaald dat in elke op te geven prijs per eenheid alle kosten begrepen dienen te zijn die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden gemaakt (met uitzondering van enkele hier niet nader te noemen kosten).

De inschrijvingsstaat van deze aanbesteding bevatte fictieve hoeveelheden. Inschrijver X heeft op bepaalde besteksposten met kleine fictieve hoeveelheden extra hoge prijzen aangeboden en op bepaalde besteksposten met grote fictieve hoeveelheden extra lage prijzen. Dit resulteerde in de laagste fictieve totaalprijs. De tekorten op de ‘goedkope posten’ heeft zij verdisconteerd in de ‘dure posten’.

Mag dit? De gemeente vindt van niet. Inschrijver X vecht dit aan. De rechtbank volgt het standpunt van de gemeente. De rechtbank acht de inschrijving in strijd met het genoemde artikel 01.01.03 lid 2 van de Standaard 2005. Uit dat artikel volgt dat het de inschrijver niet is toegestaan kosten van de ene bestekspost naar een andere te schuiven. Dat heeft X wel gedaan, zodat zijn inschrijving terecht ongeldig is verklaard, aldus de rechtbank.

Bij RAW-aanbestedingen is de mogelijkheid voor strategisch inschrijven dus beperkt, althans volgens de Rechtbank Dordrecht. Het is goed hierop bedacht te zijn. Speculeren op meer- en minderwerk op specifieke posten is immers een veel gebruikte strategie bij inschrijven op aanbestedingen.

Overigens biedt artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 de mogelijkheid om verrekenprijzen die de aanbesteder kennelijk onredelijk acht, na inschrijving te wijzigen, mits de totale inschrijvingssom gelijk blijft. Deze regeling is in de Dordtse zaak kennelijk niet toegepast. In dit verband is noemenswaardig dat artikel 01.01.04 in de Standaard RAW Bepalingen 2010 is gewijzigd.

Mr. Arjan ter Mors

Advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede

Reageer op dit artikel