nieuws

Aannemers gebaat bij duidelijkheid over verrekenprijs

bouwbreed Premium

Meer dan eens bestaat er een verschil van mening tussen opdrachtgever en aannemer over de vraag of bij het wijzigen van een verrekenprijs van verrekenbare hoeveelheden de aannemersvergoeding (winst, algemene kosten en risico) in de verrekenprijs is inbegrepen, dan wel dat de aannemer de aannemersvergoeding over de gewijzigde verrekenprijs mag berekenen. Deze geschillen doen zich met name voor bij werken waarop de UAV 1989 van toepassing is verklaard en waarbij de opdrachtgever of de aannemer meent dat op grond van paragraaf 39 UAV 1989 de verrekenprijs dient te worden gewijzigd.

Wie heeft gelijk, de opdrachtgever die stelt dat de aannemersvergoeding bij de verrekenprijs dient te zijn inbegrepen of de aannemer die stelt dat hij de aannemersvergoeding los van de verrekenprijs in rekening mag brengen? In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Uitgangspunt van paragraaf 39 UAV 1989 is dat de verrekenbare hoeveelheden worden afgerekend tegen de verrekenprijzen die voor of bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst zijn overeengekomen. In paragraaf 39 lid 1 UAV 1989 is bepaald dat dit ook geldt voor de verrekenbare hoeveelheden die de in het bestek opgegeven hoeveelheden over- of onderschrijden. In beginsel vindt er dus geen wijziging plaats van de vooraf overeengekomen verrekenprijs vanwege de over- of onderschrijding. Echter, in afwijking van het eerste lid bepaalt het tweede lid van paragraaf 39 UAV 1989, dat indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in een bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, een gewijzigde verrekenprijs tussen opdrachtgever en de aannemer dient te worden overeengekomen. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat de wijziging slechts dan zal plaatsvinden indien meer dan 110 procent of minder dan 90 procent van de in het bestek opgenomen hoeveelheid is of zal worden verwerkt. Alleen de over- of onderschrijding van de verrekenbare hoeveelheden wordt tegen de gewijzigde verrekenprijs verrekend. Dit is in lid 3 van paragraaf 39 UAV 1989 vastgelegd.

Rechtstreeks

Dan het antwoord op de vraag of de aannemersvergoeding dient te zijn inbegrepen in de gewijzigde verrekenprijs. Paragraaf 39 lid 5 UAV 1989 is hierin duidelijk: ja, in de gewijzigde verre-kenprijs wordt geacht te zijn inbegrepen alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en aannemersvergoeding. Is hiermee de kous af? Nee, niet als het gaat om een werk waarop de standaard RAW-bepalingen van 2005 van toepassing zijn verklaard. In het hoofdstuk ‘betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden’ is in artikel 01.03.03 lid 2 uitdrukkelijk bepaald dat paragraaf 39 lid 5 UAV 1989 niet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat indien sprake is van een werk, waarbij voornoemde Standaard van toepassing is verklaard, de aannemer gerechtigd is om de aannemersvergoeding separaat te berekenen.

Uitdrukkelijk

Het staat de opdrachtgever uiteraard vrij om in het bestek uitdrukkelijk af te wijken van de Standaard en een slimme opdrachtgever zal dit waarschijnlijk ook doen. Immers, hierdoor is er tussen opdrachtgever en aannemer geen verschil van mening meer mogelijk over het antwoord op de vraag of de aannemersvergoeding in de gewijzigde verrekenprijs dient te zijn inbegrepen of niet. Ook de aannemer is met deze duidelijkheid gebaat, omdat hij bij het berekenen van de gewijzigde verrekenprijs zijn aannemersvergoeding reeds in de te wijzigen verrekenprijs kan opnemen.

Tot slot wordt opgemerkt dat in 2010 de nieuwe gewijzigde Standaard is uitgebracht door het CROW. Ook in deze gewijzigde versie is paragraaf 39 lid 5 UAV 1989 buiten toepassing verklaard. Op dit moment wordt ook de UAV 1989 herzien onder leiding van de Werkgroep Herziening UAV 1989. In het concept tekstvoorstel ‘UAV 2011’ zijn er geen wijzigingen opgenomen ten aanzien van paragraaf 39 lid 5 UAV 1989. In de toekomst zal de huidige praktijk dus worden voortgezet

Weebers Vastgoed Advocaten NV

Reageer op dit artikel