nieuws

Waterbodems Noord-Drenthe en Groningen grotendeels gesaneerd

bouwbreed

Vrijwel alle verontreinigde waterbodems binnen de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest zijn gesaneerd. De kans dat er nieuwe saneringsplekken bijkomen is gering. Dat blijkt uit het Waterbodembeleidsplan 2011-2016 dat de waterschappen gezamenlijk hebben opgesteld.

“Het verwijderen van verontreinigende waterbodem is nu alleen nodig wanneer het de waterkwaliteit of de bestaande en toekomstige gebiedsfuncties in gevaar brengt”, zo lichten de waterschappen toe. De dijkbeheerders kozen voor samenwerking vanwege gewijzigde wetgeving die voor beide dezelfde gevolgen heeft. Door samen te werken, moet een heldere situatie ontstaan voor grondgebruikers in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe. Daarnaast moet de samenwerking leiden tot kennisuitwisseling tussen de medewerkers van de waterschappen. Over de samenwerking en de wijze waarop met het eventuele saneren van waterbodems moet worden omgegaan, bereikten de waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe overeenstemming.

Kwaliteit

“De gewenste waterbodemkwaliteit wordt niet meer alleen beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, maar vanuit de bestaande en toekomstige gebiedsfuncties”, aldus de schappen.

Verder is de toetsing voor hergebruik van grond en baggerspecie aangepast. Behalve naar de kwaliteit van het materiaal wordt ook gekeken naar de verwerkingsmogelijkheden. Te denken valt aan schoonmaken van baggerslib en hergebruik van het materiaal op andere locaties.

Baggerwerkzaamheden zijn door de waterschappen afzonderlijk beschreven in eigen uitvoeringsprogramma’s. Daaruit blijkt onder meer dat projecten van Noorderzijlvest die zijn gepland voor de periode 2012 tot 2016 worden ingemeten op een niveau van 70 kilometer per jaar. Dit betekent dat de werkvoorraad elke vijf jaar is geactualiseerd. Ook kondigt dit schap aan de hoofdwatergangen vaker te zullen controleren.

Waterschap Hunze en Aa’s gaat het traject van onderzoek, voorbereiding en uitvoering bekorten. Momenteel vergen deze werkzaamheden 2,5 jaar. Hoeveel een en ander kan worden bekort is vooralsnog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel