nieuws

Leefbaarheid constant gebleven

bouwbreed Premium

De leefbaarheidssituatie in Nederland is tussen 2008 en 2010 nauwelijks veranderd. De ontwikkeling in probleemwijken was gemiddeld wel gunstig.

De stabilisering van de leefbaarheid is een trendbreuk met de jaren daarvoor, schrijven de onderzoekers van RIGO en Atlas voor Gemeenten in het rapport ‘Leefbaarheid in balans’. Het is de jongste voortgangsrapportage die in 1998 is begonnen met de Leefbarometer.

Tussen 2006 en 2008 trad juist een forse verbetering op. Dat was in een tijd van hoogconjunctuur, waardoor de werkloosheid afnam, een van de indicatoren voor de leefbaarheid, Daarom werd voor de laatste twee jaar juist een verslechtering verwacht. Die is echter uitgebleven. Een reden daarvoor is dat de werkloosheid veel minder hard is gestegen dan werd verwacht.

De leefbaarheid in gebieden met aanvankelijk de grootste leefbaarheidsproblemen blijft gemiddeld genomen wel verbeteren.

Vooral in de delen van de veertig wijken die in 2008 nog grote problemen kenden, heeft de leefbaarheid zich gunstig ontwikkeld. De werkloosheid is in die wijken tegen de trend in zelfs afgenomen. Daarnaast trad in die wijken een forse verbetering op in de woningvoorraad en de publieke ruimte. De onderzoekers noemen dit een mogelijke aanwijzing dat het wijkenbeleid succesvol is geweest.

Wel is er sprake van verschillen tussen gemeenten met probleemwijken. In de aandachtswijken in Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Haarlem is de leefbaarheid verbeterd. In Enschede, Eindhoven, Heerlen, Emmen en Schiedam namen de problemen juist enigszins toe. Wellicht als gevolg van de crisis. Daardoor investeringen onder druk kwamen.

Buiten de specifieke aandachtsgebieden hebben de vier grote steden zich gemiddeld gunstig ontwikkeld. De steden binnen de G32 hebben hun leefbaarheid gemiddeld genomen iets zien verslechteren. Dat komt vooral door de groeikernen Almere en Zoetermeer, waar sprake was van een negatieve ontwikkeling.

De onderzoekers noemen de negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid in gemeenten rond Amsterdam opvallend. Dat lijkt te maken te hebben met de recessie. Daarbij gaat het niet zozeer om een stijgende werkloosheid, maar om een afname van de midden- en hogere inkomensgroepen en een toename van het aandeel niet-westerse allochtonen.

Reageer op dit artikel